13. Прекратяване на служебното правоотношение.

1. При наличие на общи и специални условия
1) общи основания (чл. 103 ЗДСл.) – класически хипотези:
*взаимно съгласие,изразено писмено от двете страни(10 дневен срок)
*несъвместимост чл.7 от ЗДСл.
* биологични и здравословни причини
*причини от морален характер( примерно е осъден държавния служител)
2) специални основания:
*прекратяване едностранно от органа по назначение
- с едномесечно предизвестие(чл. 106 ЗДСл.),при съкращение на длъжността, при пенсиониране(чл.123 от ЗДСл.)
- без предизвестие (осъден да не упражнява професията си),уволнен(най-тежкото дисциплинарно наказание), чл. 107а от ЗДСл. по предложение на органа по назначение срещу конкретно обезщетение.
* по инициатива на самия държавен служител – изисква се писмено заявление(чл. 105 от ЗДСл.). Прекратяване на основание чл. 108 от ЗДСл. – изисква се заповед има специфични изисквания как да бъде оформена(чл. 108 ЗДСл.): писмена форма, основания за прекратяване, дължимо обезщетение, придобития ранг, мотиви.