13. Конституционни основи на българската външна политика.

Основно разделение на органите – вътрешни и задгранични, спазват се три правопорядъка – на националната правна система, на правната система на приемащата страна и основни принципи на МПП.

Задгранични органи:
1. постоянни – посолства и легации
2. временнни – мисии, делегации

Вътрешни органи:
1. с обща и специална компетентност
2. конституционни, международноправни, смесени (според конституиране)

Народно събрание – функции и правомощия:
1. създава нормативната база
2. определя основни характеристики на външнополитическия курс
3. решава въпросите, свързани с изпращането на българските чужденци в чужбина
4. може обявява военно положение
5. може да ратифицира и да денонсира международни договори

Председателят осъществява международните връзки на народното събрание, представя го.

Президент - функции и правомощия:
1. назначава с указ и освобождава от длъжност ръководителите на дипломатическите представителства на България в чужбина (по предложение от МС)
2. издава акредитивни и отзователни писма на български дипломатически агенти
3. може да сключва международни договори, определени със закон – след това следва ратификация или конфирмация
4. може да обяви положение на война, да сключва мир
5. свиква и оглавява консултативен съвет, който има съвещателни функции
6. награждава с ордени и медали.

Министерски съвет - функции и правомощия:
1. решава всички въпроси, свързани с външната политика, сигурността и осъществяването й
2. взима решения за откриване на дипломатически представителства
3. назначава ръководителите на консулските представителства
4. единственият орган, който разполага с всички правомощия, свързани с международните договори - сключва, утвърждава и денонсира
5. приема устройствен правилник на всички министерства

Министерство на външните работи - функции и правомощия:
1. представителство на държавата; защитава интересите и
2. осъществява междуведомствена организация
3. поддържа и развива дипломатическите и консулски отношения
4. поддържа официални връзки с чужди мисии в София
5. контролира дейността на представителите на страните в международните организации.
6. министърът на външните работи защитава правата и интересита на отделни физически и юридически лица
7. има обща и специализирана администрация