13. Подведомственост и подсъдност

Изясняването на критериите, кой съд е компетентен да разгледа даден вид административно дело.
Подведомственост - определяне и отграничавне на компетентността на съда от компетентността на органи, които не осъществяват правораздавателна дейност.
Подсъдността - определяне и отграничаване на компетентността на отделни съдилища при решаване на конкретни видове администартивноправни спорове.
Критериите за определяне на компетентността могат да бъдат позитивни и негативни. Критериите за разпределяне на видовете административни дела са няколко:
- Материалния критерии- вида на АА, по повод на които се развива административния спор. Актовете на някои специални закони определят съда.
- Автора на акта- подсъдността се определя от това, кой е издал обжалвания акт. НА на Общинските съвети се оспорват пред АС, актовете на МС, БНБ пред ВАС.
- Процесуалния критерии- определя съда от етапа на съответното съдебно производство.
- Териториалният критерии- сочи кой съд в страната е компетентен да разгледа даден администаривноправен спор. (където се намира седалището на автора на издадения АА)
Тези критерии се намират в закона под общото наименование “родова подсъдност” чл.132 АПК. В чл.133 се разглеждат делата от местна подсъдност.