13. Привилегии и имунитети на обслужващия персонал.

Членовете на обслужващия персонал на дипломатическото представителство, т.е. лицата, които се занимават с обслужваща, домакинска дейност (шофьори, готвачи, хигиенни работници и пр.) по принцип се ползват с имунитет само за такива действия, които са свързани с техните служебни задължения. Разбира се, ако те не са граждани на приемащата държава или пък лица, имащи статута на постоянно пребиваващи на нейната територия. Членовете на обслужващия персонал се освобождават от данъците и таксите върху трудовото им възнаграждение, както и от социалните осигуровки, които се прилагат в приемащата държава по смисъла на чл. 33 от Виенската конвенция.
Когато става въпрос за членовете на обслужващия персонал, трябва да се има предвид, че, съгласно международноправната практика, дори ако те са граждани на приемащата държава (или постоянно пребиваващи в нея), не е прието, когато се намират в помещенията на дипломатическите представителства, по отношение на тях да се извършват едни или други принудителни изпълнителни действия като арестуване, връчване на съдебни призовки и други подобни.
Във вътрешните национални законодателства на редица държави изрично е предвидена възможността да бъдат разширени посочените по-горе привилегии и имунитети както за членовете на административно-техническия, така и за членовете на обслужващия персонал. Предоставянето на едни или други привилегии и имунитети на посочените категории лица се извършва въз основа на принципа за взаимност, положение което може да считаме за безспорно, като се имат предвид целта, духът и общопризнатите принципи на съвременното международно право, което е призвано да съдейства за подобряване и разширяване на международното сътрудничество.
Когато става въпрос за обслужващия персонал трябва да се кажат няколко думи и за една сходна, но различна категория лица, така наречените частни домашни работници на сътрудниците на дипломатическото представителство. Тези лица, ако не са граждани на приемащата държава (или постоянно пребиваващи в нея) „...се освобождават от данъци и такси върху трудовото възнаграждение, получавано от тях за тяхната работа. Във всяко друго отношение те могат да се ползват от привилегии и имунитети само в онази степен, в която това се допуска от приемащата държава.