12. Причини и последици за унищожаване на брака.

Причините за унищожаване на брака се свеждат до нарушаване на условията и пречките за брак - чл.12 за възрастта и чл.13 за дееспособността. 1) Липсата на съдебно решение за разрешаването на брака на непълнолетен като причина за унищожавано на брака. Унищожаването на този брак става по следния ред. Иск за унищожаване на брака може да се предяви при нарушаване на чл.12 — само от непълнолетния съпруг, но не по-късно от шест месеца от навършването на пълнолетието, ако няма деца от брака и съпругата не е бременна. 2) Следващата причина за унищожаване на брака е двубрачието. Съгласно чл.13 Не може да сключи брак лице, което е свързано с друг брак. В случая вторият брак е унищожаем докато не се прекрати предходния брак. Активна процесуална легитимация по този иск принадлежи на всеки от съпрузите от втория брак, съпругът от предходния брак и прокурора. 3) Третата причина за унищожаване на брака е болестта. Според чл. 13 Не може да сключи брак лице, което е поставено под пълно запрещение или страда от душевна болест или слабоумие, които са основание за поставянето му под пълно запрещение. Активна легитимация по този иск имат всеки от съпрузите и прокурора. Според чл.13 Не може да сключи брак лице, което страда от болест, представляваща сериозна опасност за живота или здравето на поколението или на другия съпруг, освен ако болестта е опасна само за другия съпруг и той знае за нея. 4) Четвъртата причина за унищожаване на брака е ако съпрузите са роднини по права линия. Докато трае бракът всеки от съпрузите и прокурорът може да поискат унищожавано на брака За родството съребрена линия до четвърта степен включително е същото. 5) Петата причина за унищожаване на брака е, когато той е сключен от лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия и на братя и сестри. 6) Шеста причина за унищожавано на брака. Бракът се унищожава, когато встъпващият в брак е бил принуден да го сключи чрез заплашване с тежка и предстояща опасност за неговия или на негови близки живот, здраве или чест. Легитимиран да предяви иск е само заплашеният съпруг. Този иск се предявява не по-късно от 1 година от сключването на брака. Има сходство в правните последици на развода и унищожаването на брака, ето защо съгласно СК, разпоредбите относно последиците на развода за личните и имуществените отношения между съпрузите, както и за отношенията между тях и децата се прилагат съответно и при унищожаването на брака. Недобросъвестността при унищожаване на брака има значението на вината при развода.