12. Административни нарушения

АН е това деяние, което нарущава установения ред на държавно управление и е обявено за наказуемо с Административно наказание, налагано по административен ред. АН може да бъде само човешко деяние. Противоправността на деянието е противонорменост или противоречие с предписанията на определена административна правна норма, която съдържа в себе си определена степен на обществена опасност. Наказуемостта е необходим елемент от съдържанието на обективния състав на АН. АН се установяват от определени по закон органи на администрацията и се наказват пак от такива органи при следване на специално административно производство. Основен елемент на субективната страна е вината на дееца, обусловена от състоянието на вменяемост и проявена чрез една от своите две форми – умисъл и непредпазливост. Умишлено деяние е когато извършителя е знаел, че действието е общественоопасно, предвиждал е общественоопасните последици и е искал или е допускал да настъпят. Непредпазливо деяние е, при което извършителя не е предвиждал настъпването на общественоопасни последици, но е бил длъжен да ги предвиди или е предвиждал тяхното настъпване, но е мислил да ги предотврати. Друг елемент на субективната страна на АН са мотиви и цели. От тях зависи определянето на наказанието. По нашето право административно – наказателно отговорни могат да бъдат лицата навършили 18 г. При известни условия административна отговорност могат да носят и 16 г., когато могат да разбиратсвойството и значението на извършваните от тях деяния и са могли да ръководят постъпките си. Не носят адм. отговорност лицата, които не са навършили 16 г., т.е. малолетните до 14 г. и непълнолетните до 16 г., а също и поставените под пълно запрещение. Вместо на тях административни наказания могат да се налаожат на родителите или настойниците, ако се установи, че са допуснали съзнателно извършване на АН от поднадзорните им лица.