12. Подвижност(мобилност) на държавната служба (възможност за изменение на служебното правоотношение).

Принцип – не може да бъде едностранно изменяно служебното правоотношение само в предвидените от закона случай.
1.Видове изменения:
1)трайно изменение:
*преместване в друга администрация (в същата администрация или повишаване) - трябва да е изтекъл едногодишния изпитателен срок и да отговаря на изискванията за определената длъжност.
*преназначение в същата администрация – лицето трябва да отговаря на условията за новата длъжност, да има писмено съгласие от държавния служител,изисква се преценка на органа по назначаване
* трудоустрояване държавния служител се премества на друга подходяща длъжност; може и на същата при облекчаващи условия;по предписание на здравните органи,което е задължително за държавния служител и за органа по назначаване. Няма оперативна самостоятелност. Чл. 81 а.; чл.82 и 85 от ЗДСл.
2)временно изменение(за определен срок):
* преместване в друга администрация, държавния служител може да бъде временно преместен за срок от 4 години, но той трябва да отговаря на целта за заеманата длъжност, да е изтекъл едногодишния изпитателен срок, писмено споразумение между този който изпраща и този който приема и държавния служител
*изпълнение на длъжност в институция на ЕС за срок от четири години,запазва се другото работно място и получава 2 заплати
*преместване в същата администрация при служебна необходимост за срок не повече от 45 календарни дни от една календарна година.
*заместване задълженията на отсъстващият могат да се изпълняват от съответния ръководител(издава се заповед за заместване). Отсъствието трябва да е над 1 месец, но не повече от 3 месеца,на заместващият се определя допълнително заплащане.
* командировка (за друго населено място) за не повече от 30 календарни дни непрекъснато,без да се иска съгласие от държавния служител,ако е за по-дълъг срок трябва писмено съгласие от държавния служител. Има ограничение не могат да бъдат командировани – бременните жени, майки с деца до 3 годишна възраст.