12. Съдилища. Административни съдилища.

Има 3 групи:
1) само административни спорове - ВАС и АС
- ВАС се определя в КРБ като висша съдебна инстанция, която упражнява върховен съдебен надзор за еднаквото и правилно прилагане на законите в административното правораздаване.
Единствената съдебна инстанция, пред която се оспорват актове на МС, министрите и други органи посочени в закона.
ВАС освен споровете или оспорването на МС, министър-председателят, министрите разглежда още: оспорвяанията на Висшия съдебен съвет и актовете на БНБ. В тези 3 групи ВАС действа като първа инстанция, заседава в състав от 3 члена.
ВАС разглежда и оспорванията (жалби и протести) срещу нормативните АА с изключения на нормативните актове на общинските съвети.
Друг вид производства разглеждани пред ВАС са касационните производства, тука има две хипотези: 1- ВАС действа като касационна инстанция по отношение на съдебните решения на други първоинстанционни съдилища (действа в 3 членен състав ); 2- ВАС действа като касационна инстанция и по отношение на решенията на съдебните състави от първата група- когато е бил първа инстанция (в 5 членен състав);
При отмяна на влезли в сила съдебни решения- 3 хипотези:1- когато производството за отмяна на първоинстанционен съд- 3 членен състав; 2- отмяна на решения на 3 членен състав- 5 членен състав; 3- когато отмяната е на 5 членен състав на ВАС- съставът е 7 членен.
Друга дейност на ВАС, но не е правораздавателна е вземането на тълкувателни решения.
- АС функционират от 1 март 2007. броят им съвпада с броя и района на Окръжните съдилища.
Изградени са да функционират като първоинстанционни съдилища. Всички останали актове, освен горепосочените се разглеждат тук в състав от 1 съдия.
Изключение има когато се оспорват НА на Общинския съвет- в 3 членен състав.
В определени случаи по специалните разпоредби на някои специални закони действат като втора касационна инстанция- при ЗАНН (наказателното постановление се оспорва пред РС, а решенията пред АС)- заседава в състав от 3 съдии.

2) по силата на предходни разпоредби са занимават с административни дела- производства започнали преди 1 март 2007 и се разглеждат по реда на отменените закони. Случай на Районни и Окръжни съдилища

3) по изрични разпоредби на закон, други съдилища, не АС са натоварени да гледат/ решават административни дела. РС- срещу наказателни постановления.