12. Привилегии и имунитети на административно-техническия персонал.

Когато става въпрос за привилегиите и имунитетите на административно-техническите служители, то по същество трябва да се имат предвид задачите, които решава дипломатическото представителство, като институция за външни отношения на държавата. В потвърждение на това трябва да се посочи, че не са редки случаите, когато радистът, шифровачът, преводачът и т.н., въпреки че изпълняват административно-техническа, т.е. помощна дейност, тя има такова важно значение, че понякога, във връзка с нейното секретно естество, по значимост може да бъде по-важна дори от функциите, които имат някои членове на дипломатическия персонал. Ето защо, съвсем оправдано и нужно би било съответният член на административно-техническия персонал да има такива привилегии и имунитети, които да гарантират изпълнението на служебните му задачи и да осигуряват неговата защита от страна на държавата по пребиваване.
Във Виенската конвенция за дипломатическите отношения, по-точно с нейния член 37, т. 2 изрично е възприет принципът, че членовете на административно-техническия персонал се ползват със същите привилегии и имунитети, които имат членовете на дипломатическия персонал. В посочения текст обаче изрично се сочи, че това се отнася само за членовете на административно-техническия персонал, които не са граждани на приемащата държава или нямат постоянно пребиваване в нея.
Също така трябва да се обърне внимание, че за разлика от дипломатическите агенти, административно-техническите служители в дипломатическите представителства нямат имунитет по отношение на гражданската и административната юрисдикция на приемащата държава, когато става въпрос за действия, несвързани с изпълнението на техните служебни задачи. Съществува и едно друго различие между членовете на дипломатическия и административния персонал, а именно, че последните се ползват от привилегията на чл. 36, т. 1 на Виенската конвенция, а именно, когато става въпрос за мита, данъци и свързаните с тях такси, само еднократно, т.е. при първоначалното обзавеждане при пристигане в страната по пребиваване.
Членовете на административно-техническия персонал на представителството и членовете на семействата им, живеещи заедно с тях, ако не са граждани на приемащата държава или не живеят постоянно в нея, се ползват с привилегиите и имунитетите, посочени в членове 29-35, с това изключение, че имунитетът от гражданската и административната юрисдикция на приемащата държава, посочен в точка 1 на член 31, не се разпростира върху действия, извършени от тях извън изпълнението на техните задължения. Те се ползват също така от привилегиите, посочени в точка 1 на член 36, във връзка с предметите, внесени при тяхното първоначално обзавеждане."
Следователно в заключение по въпроса за правното положение на членовете на административно-техническия персонал трябва да се подчертае още веднъж, че те се ползват (освен в случаите, посочени като изключение) с имунитет по отношение на наказателноправната юрисдикция на приемащата държава, с лична неприкосновеност, с неприкосновеност на своята частна резиденция, с неприкосновеност на своята кореспонденция и т.н., както членовете н дипломатическия персонал по смисъла на чл. 29-35 от Конвенцията.