12. Акредитив- понятие, видове, механизъм

Легалното опред. на акредитиведностранно писмено изявление на банка, с което тя се задължава в срока, посочен в А. да плати на посоченото в А. лице сумата по акредитива, ако то предаде на банката описаните документи и изпълни другите условия по А. А влиза в слиа след уведомяване на лицето.
• Формална - изявлението трябва да се - в писмена форма и да съдържа името на банката и на получателя на сумата, условията и срока за плащане по акредитива- предаване на документи и др., и подпис на издателя; абстрактна, защото за плащането на сумата по А. са от значение само посочените в него условия - банката не може да откаже плащане на сумата по А, ако условията, посочени в А са изпълнени.
Практическото значение на акредитива е свързано с плащане на парични задължения по сключени от т-ца договори. Той е една от формите на плащания основно в МТ, която гарантира страната по договора.Неговото създаване е свързано с несигурността, която съществува в МТ, при които продавачът и купувачът са в различни държави. Основен проблем в техните отношения е недоверието при изпълнението на задълженията. Ако купувачът плати цената пръв, той няма гаранции, че продавачът, който е получил вече цената, ще експедира стоката. Същата дилема - и пред продавача. Съществуващото недоверие се решава чрез уговарянето в договора за МП на акредитивната форма на плащане на цената. При нея плащането на цената се извършва обикновено в седалището на продавача едва след като той експедира товара и прехвърли в полза на купувача документите, даващи право за разпореждане с товара.
2. Механизмът на дей-е на А. е следният:
1. Сключва се договор за МП, в който продавачът и купувачът уговарят акредитивна форма на плащане на цената;
2. На основата на сключен договор за поръчка с обслужващата го банка (т.е. в която е неговата разплащ.см.), купувачът (наредител) нарежда на своята обслужваща банкада издаде А. в полза на продавача (бенефициер) при определени условия;
3. Банката издава А. въз основа на сключен договор с наредителя, обикновено - възмездна поръчка (вж. 440 ТЗ), при условията, уговорени в договора. След откриването му тя уведомява банката на продавача за открития в негова полза А. и за условията за плащане по него. Те са свързани обикновено с предаване на банката на документи, които доказват, че стоката е натоварена и изпратена на купувача. (Може - да съобщи на авизираща банка/кореспондент в седалището на доставчика за откриването на А, която да авизира последния). В момента на съобщаване-то, което се прави в писмена форма, възниква задължение за банката емитент да изплати посочената в А. парична сума, ако и в момента, в който доставчикът изпълни поставените в А. условия. Когато Б-емитент действа чрез авизираща банка в седалището на доставчика, последната извършва само техническа работа - прави съобщение, обработва документи и т.н.,
4. След изпращане (най-често) на стоката, продавачът предава на банката-емитент документите, необходими за да получи сумата по А., и съотв. получава плащане. Най-често това са издадения от превозвача коносамент, копие от товарителниза, сметко-фактури, застрахователни документи и т.н. Банката от своя страна предава тези документи на купувача, който добива правото да получи стоката в местоназначението.
Видове: а/ В зав. от това дали може да бъде изменян или отменян едностранно от банката-издател, преди да бъде изпълнен - отменим или не- . Неотменимият А. дава по-големи гаранции на продавача, защото може да бъде изменян само със съгласието на наредителя.
б/ А. може делим и неделим, в зав. от това дали сумата по него може да се изплаща на части на бенефициента.
в/ В зависимост от това дали може да се прехвърля от бенефициера или не - прехвърлим и не-
г/ С оглед реда за закриване на А. - срочен- когато в него е уговорен срок за плащане, и безсрочен
д/ Практически най- важно е делението на А. на Обикновен/чист - клийн кредит/ и документарен.
Задължение на банкатае да провери дали са изпълнени условията за плащане на сумата по А., да получи при док. А. товароразпоредителните док. от бенефициента и да му плати сумата по А. Проверката на док. се върши само от външна страна. Банката не отговаря пред наредителя, ако плащането е извършено по нередовни документи, нередовността на които не е могла да бъде забелязана от външна страна. Акредитивът се закрива с извършване на плащането по него, или ако в срока, за който е издаден, не са изпълнени усл. за плащане.