12. Юридическа отговорност

Юридическата отговорност притежава определени правни характеристики. Тя винаги произтича от правонарушения. Осъществява се по специален ред и от специализирани органи, които са правноуредени. Осъществява се чрез налагането на юридически санкции, които са предвидени в съответните правни норми. Субектите на юридическа отговорност са субекти на правото. Те могат да бъдат два основни вида:
- Първият вид е този, спрямо който се осъществява юридическата отговорност; това е лицето извършило правонарушения, за което следва да понесе съответната юридическа санкция, която се изразява в ограничаване на негови законни права и интереси; за да бъде такъв субектът трябва да притежава правното качество дееспособност.
- Вторият вид е този, който осъществява юридическата отговорност; това държавен орган, който представлява властнически правомощия; той има правото и задължението да осъществи юридическата отговорност като определя конкретната юридическа санкция и я реализира.

Юридическата отговорност има за обект определени блага и ценности, които са правно защитени. Юридическата отговорност има както принудителна, така и превантивна функция.
Видовете юридическа отговорност се разграничават в зависимост от вида на налаганата санкция:
- Наказателна – осъществява се при извършено престъпление, юридическа санкция, за което е наказание;
- Административна – осъществява се при извършено административно нарушение, за което санкцията е административно наказание;
- Дисциплинарна – осъществява се при нарушение на трудовата дисциплина, за което съответната санкция е дисциплинарно наказание;
- Гражданска – осъществява се при извършено гражданско правонарушение, като съответно има гражданска санкция.