11. Унищожаемост на брака - понятие и обща характеристика на режима.

Прекратяването на брака е юридическото разрушаване на брачния съюз. Основанията са: смърт на единия от съпрузите, развод и унищожаване на брака. Унищожаемият брак е недействителен, защото: е сключен при нарушаване на определени  в закона изисквания;  встъпващият в брак е бил принуден да го сключи чрез заплашване с тежка и предстояща опасност за неговия или на негови близки живот, здраве и чест. Никой не може да се позовава на унищожаемостта, докато бракът не бъде унищожен по съдебен ред. Унищожаемостта на брака може да бъде предявена само по исков ред. Тя е предмет на специален брачен иск - иск за унищожаване на брака. Този иск може да бъде предявен самостоятелно, на едно или на няколко основания. Той може да бъде съединен и с друг брачен иск, например за развод. Искът, с който се търси унищожаемост на брака е конститутивен, защото с него се търси една правна промяна на съществуващо положение. Искът може да бъде предявен от заплашения съпруг; от всеки един от съпрузите и от прокурора; от всеки един от съпрузите, от прокурора и от съпругаот първия брак; от непълнолетния съпруг. Срок за предявяване на иска - при непълнолетие, оздравяване и отменяне на запрещение е шест месеца. Само за заплашения съпруг е една година. Срокът е преклузивен и след изтичането му искът не може да бъде предявен.