11. Административни актове

АА е правен, юридически акт; той се издава въз основа и в изпълнение на закона; едностранно – властнически акт – липсва възможност за договаряне на съдържанието. Органът издаващ акта и лицето до което се отнася не са равнопоставени – те се намират в отношение на власт и подчинени; той е орган на държавно управление; съществува възможност за неговото принудително изпълнение; може да се издава от органи на стопански и обществени организации. Видове АА: 1)според съдържанието и юридическите свойства: а)нормативни – издават се въз основа и в изпълнение на закона и имат юридическа сила. Нормативните АА са постановление, правилници, наредби. б)ненормативни –те съдържат конкретни правни предписания и са насочени към техните адресати. 2)според това дали възлагат ограничение или създават изгода и права на адресата: а)утежняващи –например забрани за носене на оръжие; б)облагоприятстващи – например даване на българско гражданство; 3)според правната сила на въздействие: а)декларативни –признаване на фактите и обстоятелствата, засягащи правата и задълженията на субектитевъзникнали преди издаване на АА; б)конститутивни – създават, изменят или прекратяват правата и задълженията на събектите, до които се отнасят. 4)според автора на волеизявлението, съдържащо се в тях – еднолични, колективни, съвместни. Изисквания за издаване на актове –АА трябва да бъде издаден от компетентен орган и в пределите на неговите правомощия; трябва да съответства на закона по своето съдържание; да има форма предписана от закона. Да е изведен в писмена форма. Неспазването на тези условия води до недействителност на АА. Има два вида недействителни АА: 1)нищожни АА – не пораждат действие и правни последици; не могат да санирани и не могат да бъдат оставени в сила; не трябва да се отменят или оттеглят. 2)унищожаеми –пораждат действия и трябва да се изпълнят докато се изменят или отменят; могат да бъдат санирани; трябва да бъдат отменени, за да загубят действието си и правните последици.