11. Съдебен контрол.

Той е най-важната гаранция за защита на правата на гражданите, изключително ефективна форма за осигуряване на законно работеща администрация, най-авторитетния държавен орган за законосъобразност и незаконосъобразност на АА.
Общите положения са няколко. Съдебния контрол е правната възможност създадена по закон съда да се произнася по един административен спор във връзка с въпрос по неговата законосъобразност, прилежно събиране и преследване на едно точно производство. Той е контрол само за законосъобразност.
Спрямо кои актове може да се прилага съдебния контрол:
- само върху АА
- наложено е от чл.2(2) от АПК, която изключва прилагането на АПК спрямо актовете на: НС и президента; актове, с които се упражнява законодателна инициатива; с които се създават ПиЗ за орган, подчинен на органа издал акта.
- Чл.128(3) от АПК, не подлежат на съдебно обжалване актове с които се осъществява външна политика, отбраната, сигурността на страната, ако не е изрично установено друго.
- АА, които подлежат на съдебен контрол, но за тях реда е по специален закон (друг ред за обжалване).
Принципа за изборност на реда за оспорването- заинтересованото лице може да реши по своя преценка дали първо да обжалва акта по съдебен или по административен ред.
Видове съдебен контрол:
Пряк- когато предмет на едно съдебно производство е законосъобразността или решение на съд по повод такъв акт. Оспорването на индивидуален, общ, нормативен АА. Оспорване на наказателно постановление, на законосъобразността на административни отношения, касационните производства, при извънредните производства(възобновяване, отмяна на АА).
Косвен (преюдициарен)- по отношение на законосъобразността на АА, предварителен контрол, който въпрос има отношение към решаването на едно друго дело пред съда. При разглеждане на наказателно дело, но за да може да го реши, преди това съда трябва да разбере даден акт, който има отношение по делото дали е законосъобразен или не.
Разликата: при прекия - с решението си съда решава правната съдба на този акт, а при косвения се поглежда заповедта по делото и си прави преценка без да го отменя или изменя си остава със незаконосъобразността.