11. Юридически актове

Юридическите актове представляват волеизявления на правни субекти насочени към последици на правни субекти. Субекти на юридическите актове са субектите на правото. Всеки правен субект може да бъде субект на юридически актове ако притежава съответните характеристики – да бъде обособен, да има собствена воля и да може да я изразява, да участва в обществените отношения, да има правни интереси и да бъде признато правото като правен субект. Юридическите актове имат особена форма, която представлява начинът, по който те са изразени в действителността.

Юридическите актове имат три основни форми:
- Конклудентни – представляват технически средства или знаци, които създават правни последици;
- Устна форма;
- Писмена форма.

Юридическите актове могат да бъдат различни видове:
- В зависимост от това какво правило за поведение съдържат се делят на общи – съдържат общи правила за поведение, които се отнасят за неограничен кръг случаи и правни субекти; индивидуални – съдържат индивидуални правила за поведение, които се отнасят до конкретни случаи и конкретни субекти;
- Според това какви правни елементи съдържат се делят на нормативни – съдържат общи правила за поведение, имат собствена система; тълкувателни – служат за разяснение на останалите юридически актове и не съдържат в себе си правила за поведение; правоприлагащи – създадени са от държавата с цел решаване на конкретни казуси; реализационни – пряко свързани са с реализацията на юридическите права и задължения; нормативните юридически актове са специален вид юридически актове, тъй като притежават определени характеристики, създават се само от държавата, винаги са в документална форма, имат официален характер и йерархична вътрешна структура т.е. Всеки нормативен акт е подчинен на друг с по-висша сила; нормативни актове са конституция, закони и кодекси, постановления, правилници, наредби, инструкции.

Действието на юридическите актове има три измерения – действие във времето, пространството и спрямо лицата. Действието на юридическите актове във времето, обхваща момента от влизане в сила на актовете до прекратяването на действията им. Нормативните актове влизат в сила три дни след обнародването им в държавен вестник освен ако в тях самите не е посочен друг срок. По принцип нормативните актове пораждат своето действие за напред от влизането им в сила. По изключение нормативните актове могат да имат и обратно действие, когато уреждат правоотношения, които са приключили в миналото. Действието на нормативните актове се прекратява с изтичането на срока, за който са били издадени или с изричната им отмяна. Действието на нормативните актове в пространството обхваща териториалното им приложение. Нормативните актове се прилагат на територията на съответната държава. Действието на юридическите актове по отношение на лицата представляват последиците спрямо, които юридическите актове имат сила и това са българските граждани и чужденците намиращи се на територията на страната.