10. Договорен имущественобрачен режим.

В чл.37 ал.1 СК Встъпващите в брак могат да уредят имуществените отношения по между си с брачен договор.Брачен договор могат са сключат само деепособни лица;Съпрузите по време на брака,а също и съпрузите по заварените бракове-параграф 4 ал.1 ПЗР.

 СЪДЪРЖАНИЕ НА БРАЧНИЯ ДОГОВОР: Чл.38 ал.1 Брачният договор може съдържа само уговорки само относно имуществени отношения между страните ,а именно: -правата на съпрузите в/у придобитите имущества по време на брака; -правата върху притежаваните имущества преди брака; -за начина на управление и разпореждане с имуществото вкл и с семейното жилище; -за поемане на разходите и задълженията ; -за последиците при развода; -за издръжката на децата и бившите съпрузи по време на брака, от брака както и при развод;
Брачния договор не може да съдържа разпореждания по случай на смърт.Ограничението не се отнася за разпореждания,относно дяловете на съпрузите при прекратяване на уговорената съпружеска общност.За неуредените случаи с брачния договор се прилага законовия режим на общност.

 СКЛЮЧВАНЕ НА БРАЧНИЯ ДОГОВОР: Сключва се лично от страните в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите; Когато брачния договор има за предмет вещно право в/у недвижим имот,той се заверява от нотариус,в района в който се намира имота,ако има няколко имота , заверката е по избор на страните в един от районите ; Договорът,с който се прехвърля правото на собственост или се учредява друго вещно право в/у недвижим имот се вписва в имотния регистър в агенцията по вписвания; Ако брачния договор е сключен по време на брака се прави отбелязване в акта за сключен граждански брак. Брачния договор има действие от момента на сключване на брака, а той се сключва през време на брака, от момента на сключване на договора или от датата посочена в самия договор. Изменението на брачния договор се прави в същата форма,в която е сключена. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА БРАЧНИЯ ДОГОВОР: 1.БД се прекратява по взаимно съгласие на страните,които могат да изберат законов режим или да сключат нов договор,ако не направят това се прилага законовия режим на общност. 2.по иск на единия съпруг при съществена промяна в обстоятелствата,ако договорът сериозно застрашава интересите на съпруга,на ненавършилите пълнолетие деца или на семейството; 3.при прекратяване на брака,освен клаузите,които уреждат последиците от прекратяването и са предназначени да действат и след него;

 БД МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗВАЛЕН ПО СЪДЕБЕН РЕД ПОРАДИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕДНАТА СТРАНА ПО ДОГОВОРА (чл.87 ал.1) ЗЗД.
Развалянето може да бъде и частично.Развалянето има действие за в бъдеще.