10. Съдебна власт. Органи на съдебната власт

Съдебната власт извършва правосъдна държавна власт и има предназначение осъществяването на правосъдна функция,осигуряването на спазване на законността,защита на правопорядъка и борба с престъпността.Основите на съдебната власт са заложени в Конституцията и доразвити в закона за съдебната власт и закона за висшия съдебен съвет.СВ обединява три основни подсистеми-на съдебните,прокурорските и следствените органи.За съдии,прокурори и следователи могат да бъдат назначавани само български граждани,завършили юридическо образование и придобили съответната правоспособност,не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление с общ характер.
Основните първоинстанционни съдилища са районите,военните и окръжните.Районният съд е основен първоинстанционен съд,на когото са подсъдни всички дела освен тези със закон от друг съд.Окръжният съд разглежда като първа инстанция гражданските и наказателни дела и като въззивна инстанция-дела образувани по жалби и протести срещу съдебните актове на районните съдилища. Първоинстанционни съдилища приравнени по ранг на окръжния съд са военните съдилища. Второинстанционното производство е апелативно.Апелативните съдилища заседават по дела,образувани по жалби срещу първоинстанционни решения на окръжните съдилища.Военно-апелативните съдилища разглеждат жалби и протести по решения на всички военни съдилища.Третата инстанция е касационната.Инстанция за законосъобразност.Върховният касационен съд се състои от гражданска и наказателна колегии.Към него са прокуратурата,ръководена от заместник-главен прокурор.Висша съдебна инстанция на надзор за правоприлагане,но в сферата на административното правораздаване е Върховният административен съд.Той е единствена инстанция произнасяща се по спорове за законосъобразност на актовете на кабинета и министрите.Основна функция на прокуратурата е да следи за спазване на законността..
Прокуратурата е единна,централизирана изградена система.Тя е съответна на структурата на съдилищата и се състои от главен прокурор,Върховна касационна прокуратура,Върховна административна прокуратура,апелативни,военно-апелативни окръжни и др. съдилища.Следствените служби са органи на предварителното разследване по наказателни от общ характер дела и се изграждат на местно ниво.Националната следствена служба се оглавява от директор,назначаван от президента.Висшият съдебен съвет е колективен административен орган на съдебната власт,чиито представител е министъра на правосъдието.Състои се от 25 члена.За членове на ВСС които не са негови членове по право се избират юристи с високи професионални качества с най-малко 15 год. Юридически стаж.Мандатът на изборните членове е 5 години