10. Права на държавния служител.

Кодекс за поведение на държавните служители;
Чл.28, ЗДС
Класификация в 4 групи:
1/ служебни права:
- Правото да повишават служебната си квалификация и преквалификация – зад-ето е върху държавата; има спец.институт по публична администрация където това е възможно, като разходите за обучение са за сметка на д-вата. А постъпващите на служба подлежат задължително на обучение, независимо от опита и квалификацията, която имат; чл.35, ал.3, ЗДС (за повече от 1 месец е на обучение, го задължават да работи в съответната админ-я след това за период от 1 до 3 години;);
- Право на повишение в държавната служба – има последователност в израстването;
- Право да изказва мнението си свободно относно законосъобразността и целесъобразността на нарежданията, които му се дават; чл.41, ал.2, ЗДС – мненията му не трябва да засягат положението му на държ.служител;
- Право на изявление от името на администрацията, където работи, но със съгласието на органа по назначаването или на упълномощен от него служител. (чл.42а, ЗДС)

2/ социални права:
- Право на заплата – чл.32, ЗДС
- Право на задължително социално и здравно осигуряване, което става за сметка на държавния бюджет
- Право на представително и униформено облекло; чл.40, ЗДС. Безплатно специално облекло – ако работи в опасна за здравето среда; за всяка година се осигуряват парични средства за облекло (експертна длъжност – до 250 лв.);
- Право на почивка –
o по време на работния ден (чл.33) както и чл.52;
o междудневна почивка – чл.33+ чл.53
o Седмична почивка - чл.33+54
o Официални празници - Чл.33 + чл.55, ЗДС; + 154,ал.1,КТ;
- Право на отпуск: - чл.34, ЗДС
o Право на редовен платен годишен отпуск – 20 дни ( ако имаш 8 месеца стаж) – чл.34 + 56, ЗДС;
o Право на неплатен годишен отпуск – чл.34 + чл. 64, ЗДС – може да се позволи дали е ползва платениял не е необходим и стаж;
o Право на служебен отпуск – чл.34 +чл.65, ЗДС ( може да бъде и неплатен – при предизборна кампания – кандидатите
o Право на отпуск за обучение – чл.34 +чл.66, ЗДС
o Други видове отпуск – за граждански и обществени задължения (пр.сключване на брак, за призоваване в съда, при бременност, раждане и др.)
- Право на безопасни и здравословни условия на труд – чл.38а, ЗДС;
- Право на обезщетение – чл.39, ЗДС; чл.77, 78, ЗДС;
- Право на сдружаване в професионални организации и сдружение с нестопанска цел – чл.43, ЗДС;
- Право на стачка – но символична, не ефективна. – чл.47, ЗДС
3/ политически права - няма ограничение на полит-те права на държавна служба. Те имат право да членуват в полит.партии – чл.42, ЗДС, доколкото не съществува забрана в спец.закон ( ЗМВР). Политически неутралитет - по време на изпълнение на държавната служба следва да пази политически неутралитет.

4/ лични права – чл.48, ЗДС - неприкосновеност на личната си кореспонденция и съобщения.