10. Принципи на административното правосъдие.

Част от принципите са общи принципи на административното право и процес. Специално значение, имат общи, основни начела, които се определят от почети всички механизми и институти. Общите принципи от административното право и процес са:
1) принцип на законност - абсолютно основен и има особено значение за административното правосъдие. Когато се оспорва един АА пред първоинстанционен съд, съда извършва цялостна проверка на АА. Този принцип се изразява и в това, че всички производствени фази и стъпки са регламентирани в закона и нарушаването им може да доведе до основание за отмяна в съда. Той е основен принцип и покрай него са скрепени другите принципи.
2) Принцип за прилагане на НА от по-висока степен - чл.5(1) АПК. Прямо кой НА съда ще трябва да преценява законосъобразността на оспорения АА.
3) Принципа за съразмерност - чл.6 АПК. Широко възприет в европейското право, представлява отражение на демократичното общество. Административните органи са държавни и не трябва да превишават своите правомощия. Съдържа правила за прилагането на оперативната самостоятелност. Съда прилага по-благоприятните мерки за държавата и обществото и тези, които са най-икономични.
4) Принцип на истинността - отвърждава изискването издаването, съдържанието на АА и оценката им да се основава на действителни факти и обстоятелства от значение за случая, Допускането на доказателства при издаването на акта, съда може да реши да изслуша отново свидетелите и др.
5) Принцип на равенството - осигурява се равенство и недопускане на дискриминация на страните в административното производство. Имат равни права и се конституират от съда.
6) Принцип на служебното начало - активната роля на съда при събиране на доказателства е ограничена с оглед спестяване на време и усилия. Има различни прояви в административния процес. Служебно начало има в конституирането на страните, всеки съд сам преценява дали делото е подсъдно при него.

Принципите на съдебната власт формулирани в КРБ и ЗСВ:
1) Съдебните органи се ръководят само от КРБ
2) Съдебната власт е независима
3) Органите на съдебна власт осъществяват функциите си самостоятелност
4) Всеки има право на справедлив и публичен процес
5) Гражданите и организациите имат право на съдебна защита
6) Разпределението на делата и преписките се извършва на принципа на случайния подбор.