5. Правен режим на клона на чуждестранната банка

Чуждестранните банки могат да осъществяват дейност на територията на РБ при спазване разпоредбите на ТЗ и ЗБ. За това има следните възможности:
1\ Чуждестранната банка не се нуждае от разрешение, за да бъде страна по сделки с местни банки. Това са т.нар. кореспондентски отношения по повод сключени договори за извършване на банкови операции.
2\ Чуждестранната банка може да открие свое търговско представителство в страната, което не е юридическо лице и не може да извършва банкови сделки. Търговските представителства на чуждестранна банка следва да се регистрират в БТПП, като в 14-дневен срок от тази регистрация, следва регистрация в БНБ. Сделките, които търговските представителства на чуждестранните банки извършват, се подчиняват на българското законодателство.
3\ Чуждестранна банка може да осъществява непряко банкова дейност в страната чрез учредени местни банки, които са нейни дъщерни банки и са контролирани от нея.
4\ Чуждестранната банка може да осъществява банкова дейност в РБ и чрез откриване на клон, учредяването на който се подчинява на разрешителен режим. Редът и условията за получаване на разрешение /лицензия/ от БНБ са подробно уредени в чл. 13 от Наредба № 2 от 7 януари 2000 г. за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ. Чуждестранна банка подава до управителя на БНБ чрез подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор", писмено заявление, което съдържа причините за създаване на клона; видовете банкови сделки, които чуждестранната банка иска да извършва чрез клона на територията на страната; наименованието, седалището и адреса на централата на банката. Към заявлението се прилагат устав, данни за внесен капитал, план за дейността на банката, имена на управляващите, финансовите отчети на чуждестранната банка за последните 3 години, писмено съгласие на органа за банков надзор в страната, в която е седалището на чуждестранната банка, ако законодателството на тази страна го изисква, както и други документи, подробно изброени в чл.13 от Наредбата. ЦБ издава или отказва да издаде разрешение за клон на чуждестранна банка в срок от 6 месеца от получаване на заявлението. Актът на БНБ има характерните особености на индивидуален административен акт, който подлежи на контрол за законосъобразност по реда на ЗАП. С лицензията на клона не може да се предоставя право да извършва сделки, които чуждестранната банка не може да сключва в страната по седалището си.
Основните разпоредби на ТЗ за търговския клон намират приложение и при клоновете на чуждестранните банки: а) клонът не е юридическо лице, а част от имуществото на чуждестранната банка, но минимално внесеният капитал /разполагаем/ при учредяване на клон е 10 млн.лв. Носител на правата и задълженията по сключваните от клона банкови сделки е чуждестранната банка, представлявана от назначения от нея управител на клона; б) клонът на чуждестранната банка, както търговските клонове подлежи на специално вписване в ТР, за което е необходимо да бъдат представени всички необходими за вписване документи, както и издадено разрешение от БНБ.
Дейността на чуждестранната банка в РБ чрез клон подлежи на банков надзор от ЦБ. Клонът е задължен да информира БНБ периодично за своята капиталова адекватност и ликвидност, както и за извършваните банкови операции в съответствие с лиценза.
Всеки клон на чуждестранна банка е длъжен, след получаване на лицензия за извършване на банкова дейност на територията на Република България, да публикува на всеки 12 месеца, най-малко в един централен всекидневник, годишен финансов отчет на чуждестранната банка на самостоятелна и консолидирана основа, както и доклад на одиторите на банката
Разрешителен режим има и при участие на чуждестранни инвестиции в местни банки на лица, осигуряващи повече от 5 % от акциите с право на глас на дружеството. Това участие подлежи на регистрация в БНБ и МФ.