29. Особености в режима на несъстоятелността на банките

Когато банката не изпълнява повече от 7 дни свое изискуемо парично задължение или когато общата стойност на задълженията надвишава общата стойност на активите ù, ЦБ отнема лицензията ù. Само ЦБ може да иска от съда откриване на производство по несъстоятелност на банка. Към искането се прилага заверен препис от акта на ЦБ. Съдът образува делото в деня на получаване на искането на ЦБ и насрочва заседание не по-късно от 10 дни от образуването му (особено еднофазово производство) и завършва с решение, с което: 1. обявява неплатежоспособността и определя началната ù дата; 2. открива производство по несъстоятелност; 3. обявява банката в несъстоятелност; 4. прекратява правомощията на органите на банката; 5. постановява обща възбрана и запор; 6. лишава банката от правото да управлява и да се разпорежда с имущество, включено в масата на несъстоятелността; 7. постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество; 8. назначава синдик (синдици).
От датата на решението на съда: 1. всички давностни и преклузивни срокове относно права на банката спират да текат за 6 месеца; 2. всички отпуснати от банката кредити без обезпечение стават изискуеми. Кредиторите предявяват вземанията си пред синдика в 1-месечен срок от обявата в ДВ (вземанията на вложителите се смятат за предявени). В 1-месечен срок синдикът съставя списък на приетите от него вземания, в който посочва основание и размера на вземането, вида и размера на обезпечението и поредността за удовлетворяване на вземането; 2. обявява в "Държавен вестник" и публикува най-малко два пъти в един или повече централни всекидневници съобщение за мястото, където списъкът ще бъде на разположение за проверка. В 14-дневен срок всеки вложител, друг кредитор или един или повече акционери, които притежават общо не по-малко от 25 на сто от всички акции с право на глас, могат да направят писмено възражение пред синдика срещу изготвения списък. Съдът разглежда и одобрява списъка на приетите вземания, като те се смятат за приети в производството по несъстоятелност от момента на влизане в сила на решението.
Допълнително предявени вземания се включват в списъка на приетите в производството по несъстоятелност вземания с одобрение на съда. Не са част от масата на несъстоятелността и се превеждат на ДФ "Земеделие" средствата: 1. преведени от ДФ "Земезелие" по сметка на ТБ, предназначени за кредитиране на земеделските производители; 2. преведени от крайните получатели по сметка на ТБ и предназначени за обслужване на кредити, отпуснати със средства на ДФ "Земеделие". В производството по несъстоятелност събрание на кредиторите не се провежда. Фондът за гарантиране на влоговете в банките или ЦБ могат да контролират действията на синдика по управлението на имуществото на банката и да проверяват търговските книги и съдържанието на касата. В производството по несъстоятелност на банка план за оздравяване не може да се предлага. Осребряването на имуществото се извършва от синдика, който внася събраните парични вземания по особена сметка в левове, а сумите в чуждестранна валута – по особени сметки в съответната валута, открити в ТБ, имащи право да извършват касово изпълнение на държавния бюджет. По искане на синдик или на ЦБ съдът може да разреши продажбата на банката като предприятие да се извърши чрез пряко договаряне или чрез посредник. Съдът одобрява сделката след получаване на писмено становище от ЦБ. Съдът проверява дали сделката не противоречи на закона и дали не уврежда интересите на кредиторите на банката. Прехвърляне на собственост преди окончателното плащане на цената не се допуска.
Банка в несъстоятелност може да бъде продадена само на друга банка с лицензия за банкова дейност в страната или когато АД се учредява с тази цел, ако получи от ЦБ условна лицензия за осъществяване на банкова дейност. В този случай съдът одобрява сделката след издаване на лицензията. Условната банкова лицензия дава право за осъществяване на банкова дейност след извършване на сделката. Лицензията се издава само ако заявителят разполага с капитал, който би му позволил да извършва банкова дейност съгласно установените изисквания, след като е удовлетворил вземанията на кредиторите при условията на сделката. Купувачът отговаря само за задълженията, които е поел по одобрените от съда условия на сделката. Останалите вземания и неупражнените права се погасяват. Съдът прекратява производството по несъстоятелност след извършване на сделката. Когато банката не се продаде като предприятие, синдиците пристъпват към осребряване на имуществото на банката.
При извършване на разпределение на осребреното имущество вземанията се изплащат в следния ред: 1. вземания, обезпечени със залог или ипотека – от получената сума при реализацията на обезпечението; 2. вземания, заради които се упражнява право на задържане – от стойността на задържания имот; 3. разноските по несъстоятелността; 4. вземания, за които фондът за гарантиране на влоговете се е суброгирал; 5. вземания на вложител, които не са покрити от системата за гарантиране на влоговете; 6. вземания на банки; 7. текущи вноски, дължими към ДОО и възникнали до 1 година преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност; 8. текущи публични вземания на държавата и общините като данъци, мита, такси и други и тези, възникнали до 1 година преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност; 9. всички останали. Ако след удовлетворяване на кредиторите остане имущество, то се разпределя между акционерите съобразно с правата по притежаваните от тях акции. Производството по несъстоятелност приключва с решение на съда, когато имуществото на банката е разпределено и се постановява заличаване на банката от търговския регистър.