28. Ликвидация на банка

За всяка банка, на която ЦБ е отнела лицензията за извършване на банкова дейност се образува производство за принудителна ликвидация. Това е процес по прекратяване дейността на банката. Ликвидацията се отличава от несъстоятелността по това, че при нея банката има необходими ликвидни средства за погасяване на вземанията на кредиторите си (при несъстоятелност плащанията са спрени за срок по-голям от 7 работни дни). Производството по ликвидация се образува от окръжния съд по седалището на банката по искане на ЦБ. Ликвидацията може да бъде доброволна и принудителна.
Производството по принудителна ликвидация започва с отнемане на лицензията. В искането се посочват само основанията, въз основа на които е отнета лицензията, като към него се прилага заверен препис от акта на ЦБ. Ако искането отговаря на всички изисквания съдът образува производство за ликвидация на банката и назначава ликвидатор (ликвидатори). Ликвидацията се извършва по реда на ТЗ. Банка в принудителна ликвидация може да бъде продадена като предприятие или да се влее в друга банка само с разрешение на Централната банка. ЦБ издава разрешение само ако задълженията на тази банка се поемат изцяло от придобиващата или поемащата банка и ако прецени, че това няма да доведе до влошаване на нейната капиталова адекватност и ликвидност. Разрешението за вливане се издава след представяне на разрешение от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително.
Производството по доброволна ликвидация започва с решение на ОС на акционерите, но само след предварително разрешение от БНБ, след като се е уверила, че са налице ликвидни средства за погасяване на насрещните вземания на кредиторите.
Решението на ОС заедно с акта на БНБ се внасят в Окръжния съд. След като разгледа представените документи, съдът назначава ликвидатор и открива производството по ликвидация.
Ликвидаторите са длъжни да довършат текущите сделки, да осребрят имуществото и да удовлетворят кредиторите. След удовлетворяване на кредиторите и доразпределение на останалите активи между акционерите приключва производството по ликвидация. Ако обаче в процеса на доброволна ликвидация се установи, че банката няма достатъчно средства да поеме насрещните си вземания за срок по-голям от 7 дни, то ликвидаторите уведомяват писмено БНБ, като прилагат и документи удостоверяващи това обстоятелство. Тогава Окръжния съд прекратява производството по ликвидация и откриване производство по несъстоятелност.