27. Административнонаказателна отговорност

ЦБ може да установи, че банката или нейни администратори или акционери с над 10 на сто от акциите с право на глас са извършили нарушения, изразяващи се в: 1. нарушаване разпоредбите на ЗБ и др. нормативни актове и предписания на ЦБ; 2. нарушаване изискванията за доверителност; 3. сключване на банкови сделки, които засягат финансовата стабилност на банката; 4. нарушения на поети от банката писмени ангажименти към ЦБ за провеждане на оздравителни мерки; 5. извършване на сделки или други действия в нарушение на издадената лицензия за Б дейност или на издадено друго разрешение от ЦБ; 6. възпрепятстване упражняване на банков надзор; 7. застрашаване интересите на вложителите; 8 .извършване на сделки и операции, представляващи изпиране на пари или в нарушение на Закона за мерките срещу изпирането на пари и актовете за неговото прилагане.
В тези случаи ЦБ може: 1. да отправи писмено предупреждение до банката; 2. да свика общо събрание на акционерите или да насрочи заседание на УС и НС (съвета на директорите) за вземане на решения за мерките, които трябва да бъдат предприети; 3. да разпореди писмено да се преустановят и отстранят допуснатите нарушения и се предприемат оздравителни мерки; 4. да наложи на банката по-строги надзорни изисквания; 5. да разпореди писмено на банката да предприеме действия за промени в лихвите, падежната структура и другите условия, отнасящи се до операциите й, включително влогонабирането и задбалансовите ангажименти; 6. да ограничи дейността на банката, като ù забрани да извършва определени сделки, дейности или операции; 7. да задължи писмено банката да увеличи капитала си; 8. да забрани плащането на дивиденти или под друга форма разпределяне на капитал; 9. да назначи съветник на банката, който може да присъства на заседанията на УС и НС (съвета на директорите); 10. да назначи външен одитор на банката, който да извърши финансов или друг одит съгласно определени от ЦБ изисквания; 11. да разпореди писмено на банката да освободи едно или повече лица, управляващи и представляващи банката; 12. да нареди писмено на акционер, притежаващ квалифицирано дялово участие в банката, да прехвърли притежаваните от него акции в срок до 30 дни; 13. да постави допълнителни изисквания към банката във връзка с разрешената ù банкова дейност; 14. да назначи двама или повече квестори на банката за определен срок; 15. да отнеме лицензията за извършване на банкова дейност или друго издадено от нея разрешение. С акта за отнемане на лицензията ЦБ задължително назначава квестори, ако такива не са били назначени преди издаването на този акт. При налагането на горните принудителни административни мерки ЗАП относно обясненията и възраженията на заинтересованите лица не се прилагат. Актовете за налагане на горните принудителни административни мерки подлежат на незабавно изпълнение и не могат да се обжалват по съдебен ред. Съдът по искане на ЦБ вписва в търговския регистър подлежащите на вписване обстоятелства и ги обнародва в "ДВ". Длъжностните лица, предоставили кредити в нарушение носят солидарна отговорни за предоставените суми заедно с кредитополучателя. Извън горния случай актовете по налагане на глоби, констатиране на нарушения, наказателни постановления се издават и обжалват по реда на ЗАП.