26. Надзор върху дейността на търговската банка. Организация на банковия надзор. Квестор

Управление “Банков надзор” при БНБ упражнява надзор върху дейността на банките, както и върху дейността на клоновете на чуждестранни банки у нас. Има право да изисква от тях да ù предоставят всички необходими счетоводни и други документи, както и информация за дейността им, и да извършва проверки на място чрез оправомощени от нея служители и други лица. Държавните органи и длъжностни лица са длъжни да оказват съдействие на органите на банковия надзор при осъществяване на техните функции.
При осъществяване на проверките на място органите на банковия надзор имат право: 1. на свободен достъп в служебните помещения на лицата, извършващи банкова дейност; 2. да изискват документи и да събират сведения; 3. да назначават експерти; 4. да извършват насрещни проверки в други банкови и небанкови предприятия; 5. да искат от съда налагането на запори и възбрани върху имуществата на лица, причинили щети. Проверките свързани с мерките за предотвратява изпирането на пари, могат да се извършват съвместно с Бюрото за финансово разузнаване при МФ.
Квесторът е физическо лице, с юридическо или икономическо образование, което да не е: 1. ЕТ или член на изпълнителен или контролен орган или неограничен отговорен съдружник в ООД, АД или кооперация, ако е открито производство по несъстоятелност или ако производството по несъстоятелност е прекратено и са останали неудовлетворени кредитор; 2. невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник; 3. съпруг, роднина по права линия или по съребрена линия до шеста степен или по сватовство до трета степен на член на управителен орган на банката, чиито правомощия са преустановени с акта на назначаване на квестора; 4. се намира с банката или с неин длъжник в отношения, които пораждат основателно съмнение за неговото безпристрастие. Квесторите се назначават и освобождават от ЦБ.
Срокът, през който банката се управлява от квестори, не може да надхвърля общо 6 месеца. Ако в този срок не е отнета лицензията на банката, с изтичането на срока правомощията на квесторите се прекратяват и правата на всички органи на банката се възстановяват. Ако ЦБ е отнела лицензията на банката, правомощията на квесторите се прекратяват след назначаването от съда на ликвидатор, съответно на синдик. ЦБ може по всяко време да прекрати правомощията на квестор и да назначи друг на негово място. Актът не подлежи на обжалване. Акта за назначаване на квестор ЦБ връчва незабавно на съответната банка и публикува съобщение най-малко в един централен всекидневник. С назначаването на квестори всички правомощия на НС и УС, съответно на съвета на директорите на банката, се преустановяват и се упражняват от тях, доколкото в акта за назначаването им не са предвидени ограничения. ОС на акционерите може да се свиква само от квесторите. ЦБ може да издава задължителни предписания на квесторите във връзка с дейността им. Квесторите се отчитат за дейността си само пред ЦБ и при поискване ù представят незабавно отчет за дейността си. Действия и сделки, извършени от името и за сметка на банката, без предварително упълномощаване от квесторите, са нищожни. В 2-дневен срок от назначението квесторите изпращат до всеки клон на банката и дъщерните ù дружества препис от акта на ЦБ за назначение и уведомяват банките кореспонденти за акта на ЦБ, ако това е необходимо за изпълнение на техните функции.
Ако лицензията на банката не е отнета, квесторите имат право да вземат решение за преобразуване чрез вливане или сливане с друга банка, което подлежи на одобряване от ЦБ след представяне на разрешение от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително. ЦБ дава горното одобрение само ако прецени, че преобразуването няма да доведе за придобиващата или новосъздадена банка до влошаване на нейната капиталова адекватност, ликвидност и на други изисквания за осъществяване на банкова дейност, както и ако при преобразуването се поемат всички задължения на управляваната от квесторите банка. Ако лицензията на банка, с внесен минимален капитал не е отнета, квесторите с одобрение на ЦБ могат да вземат решение за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, които предлагат на акционерите или на други лица. Вноските до размера на емисионната стойност се внасят изцяло в определен от квесторите срок.
Квесторът упражнява правомощията си с грижата на добър стопанин. Той носи отговорност само за вреди, причинени от него умишлено. Всички служители на банката са длъжни да съдействат на квестора при осъществяване на неговите правомощия. Квесторът получава за своята работа възнаграждение за сметка на банката, определено от ЦБ.