25. Безкасово плащане

Формите, по които се извършват безкасови плащания на територията на страната, са: 1. директен трансфер (вирментна форма); 2. акредитивна; 3. незабавно инкасо; 4. плащане с чекове.
Със съгласие на БНБ банките могат да предлагат комбинирани от горните и други непредвидени в Наредбата форми на безналични плащания на своите клиенти. Банката прилага формата на плащане, която е наредена от титуляра на сметката или искана от получателя по плащането съгласно постигнато споразумение между него и титуляра на сметката.
ОСНОВНИ ФОРМИ НА ПЛАЩАНЕ:
Директен превод (вирмент): плащане по нареждане на платеца, въз основа на което банката задължава сметката му и прехвърля сумата, посочена в нареждането, по сметката на получателя. Директният превод може да се извърши чрез изпращане на документите по пощата, чрез свободен телеграфен превод или чрез БИСЕРА. Платежните документ за директния превод се съставят от наредителя, който носи отговорност за настъпилите последици от неправилното им съставяне. Клиентът има право да откаже плащането и да изтегли вече дадено от него платежно нареждане само ако до момента на оттеглянето сметката му не е била задължена. Разходите за банковотехническото обслужване на отказа са за сметка на наредителя. Титулярите на разплащателни сметки не могат да откажат получените преводи по тях.
Плащане с акредитив. За плащане с акредитив платецът упълномощава банката, където се води неговата сметка, да открие акредитив в полза на получателя срещу покритие от сметката на платеца, като предварително поставя условията, при които получателят може да получи сумата по акредитива. Акредитиви могат да се откриват с предварително блокиране на сумата от сметката на платеца или за сметка на банков кредит, с предварително (с пълно или частично покритие) или последващо превеждане на сумата в банката, където се открива акредитивът според постигнатото споразумение между наредителя, банката на наредителя и банката на получателя.
Банката, при която е открит акредитивът, незабавно уведомява получателя, в чиято полза е бил открит акредитив, за размера и условията, при които е бил открит акредитивът. Акредитивът се закрива след изчерпване на сумата по него, след приключване на сделката, за която е бил открит или ако е бил открит със срок – след изтичането на срока. В противен случай акредитивът се закрива след приключване на сделката по нареждане на получателя. Ако акредитивът е бил открит като неотменим, наредителят няма право да променя условията, поставени при откриване на акредитива, ако предписаните документи са представени, а условията и сроковете са спазени. За всяка промяна на условия по отменим акредитив наредителят е длъжен да уведомява писмено получателя и банката, където се води акредитивната сметка. Наредителят не може да променя условията по отношение на изцяло или частично платената сума по акредитива.
Незабавно инкасо. По договор между платеца и получателя на плащането може да бъде извършено с незабавно инкасо само ако платецът предварително даде съгласие по образец плащането да става незабавно от неговата сметка по искане на получателя. Платецът представя своето съгласие пред банката, където се води сметката му, а копие от съгласието изпраща на получателя на плащането, който получава правото на незабавно инкасо. В случай, че платецът е посочил условия за прилагане на незабавното инкасо, банката приема искане за незабавно инкасо на получателя само ако се убеди, че са изпълнени поставените условия за плащане. Плащането с незабавно инкасо се извършва по платежно искане, издадено от получателя на плащането по образец. Банката на получателя иска от банката на платеца да инкасира сумата от неговата сметка. Банката на платеца събира сумата и я превежда на банката на наредителя в рамките на същия работен ден, в който е получено искането за плащане. Ако по сметката на платеца няма исканата сума, сумата се плаща изцяло в момента, когато по сметката постъпят нужните за това средства. Банката на получателя може да отпусне на получателя инкасов кредит, както и да откупи (сконтира) плащането.
Плащане с чекове. Плащане с чекове по определен образец чрез посредничеството на банките и БИСЕРА се извършва само с приложението на чекови форми, предварително регистрирани в БНБ, като известява банките за всички регистрирани чекови форми. Чекове за банкови плащания се издават само върху бланки от чековите книжки, получени от банката. Чекове се издават до размера на разполагаемия остатък по сметката на платеца и договорения кредит по тази сметка (овърдрафт). За издавани чекове без покритие банката може да откаже на клиента да го обслужва с тази форма на плащане. Чековете за банкови плащания не могат да се джиросват освен на банка за инкасо. Чековете могат да се представят за инкасо във всяка банка на територията на страната. Чековете се задържат в банката, където са представени за инкасиране, и се съхраняват от нея в продължение на 5 години. Обикновените (нелимитирани и неакцептирани) чекове се инкасират по процедурата за незабавно инкасо.
Банките издават лимитирани чекови книжки и акцептират чекове само след като предварително блокират сумата на лимитираната чекова книжка (сумата по акцептирания чек) по отделна сметка. Банката може да откаже да издаде лимитирана чекова книжка или да акцептира представен ù чек, ако по сметката на клиента няма достатъчна сума за покритие на чека. Плащане по чак се извършва само при предявяването му.
Клиринг: БНБ може да възлага на участници в БИСЕРА да организират взаимно прихващане на насрещните вземания и задължения на банките (клиринг). Клирингът се провежда поне веднъж дневно с участие на всички неуредени до момента на клиринга вземания и задължения между банките, възникнали в рамките на БИСЕРА след приключване на регистрацията на заявки за предходния клиринг. Банките участват в клиринга само при предварително изразено съгласие непокритият остатък от задълженията им след приключване на клиринга да се събира с незабавно инкасо от сметките им в БНБ. Редът за организацията на клиринга се урежда с отделен стандарт и акт на УС на БНБ.