24. Плащания в брой

С Наредба № 3 на БНБ за плащанията се определят формите, редът и сроковете, в които се извършват плащанията в страната. Плащанията се извършват в български лева в брой или по сметка. Плащанията могат да се извършват и в чуждестранна валута в брой или по сметка, ако това се допуска от законите и другите нормативни актове, регулиращи валутния режим. Всички банки на територията на страната задължително прилагат стандартни платежни документи съгласно тази наредба, които съставят и оформят съгласно изискванията на установения за България стандарт.
Максимален размер на плащанията в брой - до 5000 лв. Плащания в чуждестранна валута на територията на страната могат да се извършват в брой, когато това се допуска от нормативните актове, регулиращи валутния режим в размер, не надвишаващ равностойността на 5000 лв. към деня на плащането. Плащания над максималния размер независимо от характера им се извършват безкасово. Това ограничение не се отнася до внасянето и тегленето на суми по банкови сметки, другите операции на банките и граждански сделки, по които една от страните е физическо лице. От сметки могат да се теглят в наличност всякакво количество пари до размера на остатъка по сметката. Банката, при която се води сметката, може да откаже да изплати в наличност на един клиент суми над 200 лв. на ден, ако не е била уведомена за намерението на клиента да изтегли сумата поне 3 работни дни предварително. За теглене в брой на суми над 50 000 лв. и чужда валута с равностойност над 10 000 лв. банката, от която са изтеглени парите, задължително уведомява по телекса или по друг определен от БНБ начин управление "Емисионно" на БНБ предварително или най-късно в деня, когато сумите са били изтеглени, за размера на сумата и името на клиента, изтеглил сумата.