23. Банкови плащания

С Наредба № 3 на БНБ за плащанията се определят формите, редът и сроковете, в които се извършват плащанията в страната. Плащанията се извършват в български лева в брой или по сметка или в чуждестранна валута в брой или по сметка. Всички банки на територията на страната задължително прилагат стандартни платежни документи – вносни бележки, платежно нареждане и др. съгласно тази наредба, които съставят и оформят съгласно изискванията на установения за България стандарт. Банките приемат по сметката на свой клиент плащания по сметка и вноски в брой независимо от това, кой е платецът/ вносителят по тези операции. Банката уведомява писмено титуляра за всяка промяна на наличността по сметката. Тя не може да откаже на титуляра да извърши безкасово плащане срещу неговата сметка, ако плащането е допустимо по действащото законодателство. Плащане може да се извърши срещу и по всяка разплащателна сметка в банка. За извършване и получаване на плащания могат да се използват и други видове сметки само ако договорът с банката позволява това.
Плащането може да се извърши само до размера на наличността по сметката и договореното с банката допустимо надвишение на плащанията над остатъка (овърдрафт) по сметката. Не се допускат частични плащания по отделни нареждания или искания за плащане. Плащанията се извършват по хронологичния ред, в който документите за плащане са постъпили в банката. При извършване на плащанията банките не следят за законосъобразността на сделките, освен ако с нормативен акт е предвидено друго. Банките не носят отговорност за обичайното банково посредничество по сделки на техни клиенти, сключени в нарушение на нормативни актове. Банка не може да откаже приемането на изправни нареждания и искания за плащане. Документите за плащане се регистрират в деня и по реда на постъпването им. Плащанията чрез БИСЕРА се извършват в срок от 3 работни дни след постъпване на платежния документ в банката, в която се води сметката, срещу която е наредено/ поискано плащането.