22. Експертно заключение при извършване на допълнителна, повторна, колективна и комплексна експертиза.

Допълнителната ЕЗ. Изисква се експертът да посочи новият сравнителен материал,новопостроените версии и резултатите от проверката им.При всички видове Е изследването приключва с ЕЗ. При повторната Е се посочват допълнително използваните способи, индивидуализира се новия сравнителен материал,характеризират се допълнително установените признаци,изясняват се причините за различията в сравнение с първоначалната.Посочват се нагледните материали,свързани с оформянето на ЕЗ.
ЕЗ при повторната Е трябва да разкрива по-висока степен на професионализъм при използване на съответните специални знания,които трябва да се отличават с по-голяма задълбоченост.Комплексната Е се оформя в общо заключение,когато е колективна,освен ако не се е стигнало до принципни различия по същество.Не може да се приеме становището,че ЕЗ е сбор от отделни изследвания при комплексната Е и всички експерти носят отговорност само за представеното от него становище. ЕЗ при колективаната Е обикновено е резултат от една повторна Е.Тя се назначава най-вече когато има различия при другите извършени Е.Ако експертите достигат до единно становище,т.е. няма различие във вижданията им,тогава се съставя общо заключение,единен документ за извършената Е.
Причините за нарушенията при колективните Е са резултат предимно на различни оценки и приети различни критерии при оценяване на отделните признаци,различна степен на познание,на използваните различни методи и средства.Само при непротиворечиви оценки може да се състави общ документ,заключение на Е.Ако липсва консенсус,тогава несъгласния експерт представя самостоятелен протокол (заключение),както е предвидено в чл.123,ал.2/НПК и чл.161/ГПК.При разногласие на експертите от колективната Е е уместно становищата да се закрепяват в две и повече ЕЗ,в зависимост от броя на експертите приели различно мнение по въпроса.Специално внимание заслужават и случаите,при които СЕксп. приключва заключението си с вероятностно заключение.Посочват се причините за направения вероятностен извод,а те може да се дължат недостатъчния сравнителен материал,на липсата на разработена методика,недостатъчно време или др.обективни причини.
При комплексното ЕЗ - ако в резултат на комплексната оценка на експертното заключение се достигне до извод, че то не допринася за установяването на обективната истина, тогава експертното заключение се игнорира от органа, назначил експертизата.