22. Банков превод

Договорът за банков превод е съглашение между банката и наредителя, по силата на което банката се задължава срещу възнаграждение по поръчка на наредителя да изплати определена парична сума на трето лице, която наредителят ù е предоставил предварително.
Характерни признаци:
► вид договор за поръчка, тъй като с този договор банката се съгласява да извърши правно действие (превод на пари) по поръчка на наредителя;
► възмезден договор – банката се съгласява да извърши превода срещу заплащането на парично възнаграждение. Освен това наредителят дължи и обезщетение за напраните от банката разноски във връзка с превода;
► съдържа елементи на договор в полза на трето лице. До изпълнението на нареждането за превеждане на сумата наредителят има право да го отвени или измени, като посочи друго лице, в полза на което ще се изплати сумата. Когато преди извършването на превода банката е уведомила третото лице – получател на сумата, за даденото нареждане в негова полза, това нареждане не може да бъде отменено или изменено, тъй като третото лице въз основа на това съобщение може да е предало на наредителя купената стока.
Когато наредителят има открита разплащателна сметка, тогава той ще ползва едностранното писмено нареждане за превеждане на определена парична сума в полза на трето лице, направено във формата на платежно нареждане. Договорът се прилага и в случаите, когато наредителят няма открита разплащателна сметка в банката изпълнител – тогава той се сключва за еднократен повод и наредителят трябва да предостави паричната сума, която ще се превежда на третото лице, на банката в момента на неговото сключване. Този договор се прилага и при извършване на преводи на парични суми от пощенските станции в полза на трети лица.
Директен превод: плащане по нареждане на платеца, въз основа на което банката задължава сметката му и прехвърля сумата, посочена в платежното нареждане по сметката на получателя. Предпоставка за извършването на директен превод е да има открита разплащателна сметка на наредителя и по нея да има парични средства. Директният превод може да се извърши по няколко начина: чрез изпращане на платежните документи по пощата, чрез свободен телеграфен превод или чрез БИСЕРА (банкова интегрирана система за електронни разплащания). Наредителят има право да откаже плащането и да оттегли вече даденото от него платежно нареждане само ако до момента на оттеглянето сметката му не е била задължена. Титулярът на сметката (получателят) не може да откаже получените преводи по нея.