21. Експертно заключение. Структура, правна същност и доказателствено значение.

В заключителния етап от дейността по извършване ни експертизата се оценяват резултатите от експертното изследване и се изготвя заключението на експерта, респективно на вещото лице.Експертното заключение задължително се изготвя в писмена форма и се подписва от експерта.Ако експертизата е проведена в учреждение, заключението на вещото лице се подпечатва с печата на съответната институция.
1.Структурата на експертното заключение се състои от три относително обособени части:уводна, изследователска и заключителна.
В уводната част се посочват: трите имена, научното звание, степента и длъжността на вещото лице; наименованието на експертното учреждение;основанието за извършване на експертизата;посочва се органът, който е назначил експертизата;номерът на делото,по което е възложена; задачите(въпросите),които са поставени при възлагането на експертизата.
В изследователската част се посочват:обектите, които са изследвани, тяхното количество и състояние;методите,средствата и данните от делото,които са използвани.
В заключителната част се отразяват отговорите на вещото лице на поставените му въпроси.На всеки от поставените въпроси се дава изчерпателен отговор в съответствие с резултатите от експертното изследване.Последователността на отговорите се определя от последователността, в която са поставени въпросите.Отговорите трябва да бъдат изложени ясно,за да не се допуска да бъдат тълкувани по различен начин както от специалисти,така и от лица,които не притежават съответните специални знания.
2.Видове експертното заключение. Могат да бъдат категорични и вероятни.
Вероятните заключения не могат непосредствено да способстват за установяването на обективната истина, не допринасят за изясняването на фактите.При категоричните е обратното.
3.Правно значение.В чл. 136, ал. 1 НПК експертизата е предвидена като един от способите за събиране и проверка на доказателства.В заключението на вещото лице се посочват фактическите данни,които са свързани с обстоятелствата по делото и допринасят за тяхното изясняване,но то не е доказателство .Експертното заключение, в което се отразява резултата от експертизата, като способ за събиране и проверка на доказателства да има качеството на доказателствено средство.
Главното е дали експертното заключение е източник на доказателствена информация, получена чрез регламентиран от НПК способ за събиране и проверка на доказателства.
4.Доказателствено значение.
Според чл. 154 от НПК -Доказателствена сила на експертното заключение:
(1) Експертното заключение не е задължително за съда и за органите на досъдебното производство.
(2) Когато не е съгласен със заключението на вещото лице,съответният орган е длъжен да се мотивира.
Според чл.157,ал.3 от ГПК- Съдът не е длъжен да възприема заключението на вещите лица,а го обсъжда заедно с другите доказателства по делото.