21. Банково инкасо, банково документарно инкасо

БАНКОВО ИНКАСО: договорът за банково инкасо е съглашение между банката и възложителя, по силата на което банката се задължава срещу възнаграждение по поръчка на възложителя да събере негово парично вземане от трето лице или да извърши друго инкасово действие. Страни по този договор са банката и възложителят (наредителят). Банката е изпълните ла поръчката на възложителя. В този смисъл тя е негов длъжник. Но от друга страна банката е кредитор спрямо възложителя за паричното възнаграждение. Възложителят (наредителят) е клиент на банката, който ù възлага да извърши посочените правни действия. Такъв може да бъде продавачът на стока или изпълнителят на услуги на други лица.
Предмет на договора за банково инкасо е събирането на определена парична сума от длъжника на възложителя или извършването на друго инкасово действие. Под друго инкасово действие по смисъла на ТЗ следва да се разбира предявяване на менителница за приемане или плащане пред банката, която е платец по нея, или предявяване на запис на заповед пред длъжника по този запис за изплащане на обещаната парична сума.
Договорът за банково инкасо се характеризира със следните признаци:
► той е вид договор за поръчка, тъй като с него банката се задължава да извърши определено правно действие в полза на възложителя;
► той е особен вид договор за поръчка, тъй като той не е договор с оглед на определено лице и затова не се прекратява със смъртта на възложителя или със заличаването му като ЮЛ;
► той е възмезден и двустранен договор;
► той е правна основа за извършване на безкасово плащане между търговци чрез платежно искане.
Видове инкасо: в зависимост от начина на събиране на паричните суми от сметката на платеца инкасото бива: обикновено и незабавно, наречено промптинкасо. При обикновеното инкасо не е необходимо платецът да даде предварително съгласие плащането да стане по неговата разплащателна сметка. Поради това той може да прави отказ от плащане (отказ от акцепт). При незабавното инкасо е необходимо платецът да даде такова съгласие и поради това той не може да прави отказ от акцепт. В зависимост от този начин на плащане се използват и два вида платежни искания: платежно искане за обикновено инкасо и такова за незабавно инкасо.
БАНКОВО ДОКУМЕНТАРНО ИНКАСО: договорът за банково документарно инкасо е съглашение между банката на продавача и наредителя (продавача), по силата та което банката се задължава по поръчка на наредителя срещу възнаграждение да предаде на друго лице (купувача) документи, даващи право на разпореждане със стоки или други документи срещу заплащане на парична сума, която банката на купувача се задължава да събере, или срещу извършване на други инкасови действия. Страни по този договор са банката на продавача и наредителят (възложителят на поръчката). Банката е изпълнител на възложената ù поръчка. Наредител (възложител на поръчката) е продавачът на стоката.
Характерни признаци на този вид договор са:
► той е специален вид възмезден договор за поръчка, тъй като има за предмет извършването на специфични правни действия;
► той е вид договор за банково инкасо, защото чрез него банката на наредителя се задължава да извърши по негова поръчка събирането на определена парична сума от трето лице. Но за разлика от договора за банково инкасо, това е договор за инкасо под условие;
► той е правно основание за извършване на вид плащане (форма на плащане) чрез наложен платеж;
► той е правно средство за обезпечаване плащането на експедираната стока, тъй като купувачът не може да освободи от превозвача експедираната стока, ако не плати нейната цена на банката и не от нея стоковоразпоредителните документи.