20. Извършване на съдебната експертиза. Осигуряване на образци. Задължения на компетентните органи. Връзки и взаимодействие.

1.Експертизата се извършва лично от вещото лице и изводите му трябва да се основават само на резултатите от проведеното от него изследване.То не може да привлича други лица да участват и да се на чужди констатации и изводи.
2.Етапи-предварителен,изследователски,заключителен.
2.1.Предварителен етап.Вещото лице се запознава с постановлението за назначаване на експертизата, въпросите (задачите), които му се поставят, и обектите на експертизата - как са опаковани, правилно ли са транспортирани и състоянието им позволява ли да бъдат подложени на експертно изследване. Нарушаването на основните изисквания за опаковане и транспортиране на съответния вид обект понякога може да опорочи възможността за извършване на експертиза.
Вещото,лице преценява дали обектите, които са му изпратени, са достатъчно за извършване на експертизата. В случай че са необходими допълнителни обекти, той ги изисква от органа, който е назначил експертизата.
2.2.Изследователския етап.Изследователският етап включва дейността по извършване на експертизата.Експертното изследване се осъществява в съответствие с принципите на обективност, всестранност и пълнота.
Обективността - изследването изключва предубеденост,оказването на външно въздействие върху изграждането на вътрешното му убеждение.То включва незаинтересоваността за изхода на делото, Въздържането от неофициални срещи със заинтересовани от изхода на делото лица, провежда своето изследване самостоятелно и независимо от органа, който му е възложил експертизата.Решавайки каква методика да приложи при провеждането на експертизата, то се ръководи единствено от професионалните си знания и от постиженията на науката и практиката в дадената област(обективност,безпристрастност и самостоятелност при провеждане на изследването и отразяване на резултатите от него).
Пълнотата - пълнота вещото лице е длъжни да отговори на всички въпроси, си които му е поставил органът,който е назначил експертизата.Също и ако се открият нови материали, които са от значение за делото е длъжно да ги посочи в заключението чл. 152, ал. 3 НПК.
Всестранност - когато се изследват едновременно както признаците на обекта, които дават основание за положителен отговор ма поставения въпрос,така и признаците,въз основа на които може да се направи противоположния извод.
2.3.Заключителния етап.В него се изготвя заключението на експерта,респективно на вещото лице. Експертното заключение задължително се изготвя в писмена форма и се подписва от експерта.Ако експертизата е проведена в учреждение, заключението на вещото лице се подпечатва с печата на съответната институция.
3.Осигуряване на образци.Вземане на образци за сравнително изследване от НПК.
Чл. 146. (1) Органът, който назначава експертизата, може да изисква от обвиняемия образци за сравнително изследване, когато не е възможно да се набавят по друг начин.
(2) Алинея 1 се прилага и спрямо свидетелите, когато е необходимо да се провери дали те са оставили следи на местопрестъплението или върху веществените доказателства.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 са длъжни да предоставят изискваните образци за сравнително изследване,а при отказ те се изземват принудително с разрешение на съответния първоинстанционен съд.
(4)Когато образците за сравнително изследване са свързани с вземане на кръвна проба или с други подобни интервенции с проникване в човешкото тяло, вземането на образците се извършва от лице с медицинска правоспособност под наблюдението на лекар по правилата на медицинската практика и без да се застрашава здравето на лицето.