19. Банкова гаранция

Договор за банкова гаранция – съглашение между банка гарант и длъжник по друг договор, по силата на което банката се задължава да плати на посочено в гаранционно писмо лице определена сума пари съобразно условията, предвидени в това писмо. Страни по договора са: банката гарант и длъжника по друг договор. Банката е изпълнител на поръчката на възложителя. В този смисъл тя е длъжник на възложителя за изпълнението на възложената ù поръчка. Възложителят е длъжник по друг договор, но същевременно е кредитор по договора за банкова гаранция.
По договора банката гарантира изпълнението на задължението по другия договор срещу представено обезпечение от възложителя. Обезпечението дава възможност на банката да се удовлетвори по предпочитание от стойността на заложените или ипотекираните вещи, ако възложителят не изпълни своето задължение по другия договор и тя плати гаранционната сума.
В практиката договорът за банкова гаранция се съчетава с договор за предоставяне на банков кредит под отлагателно условие. Когато банката плати паричната сума по банковата гаранция тя има право да иска обратно платената сума заедно с разноските и уговорената лихва като даден кредит. В този комбиниран договор се уговаря, че плащането на паричната сума по банковата гаранция е отлагателно условие, при сбъдването на което договорът за кредит поражда действие между страните, като размерът на кредита е равен на посочената парична сума.
Гаранционният договор е вид договор за поръчка. Той е формален (писмена форма), възмезден, двустранен, допълнителен и обезпечен чрез други договори (залог; ипотека). Банковата гаранция е вид банкова сделка; вид обезпечителна сделка от категорията на личните обезпечения и като такава съдържа елементи на договора за поръчителство, но за разлика от него: 1) не е договор, а едностранна сделка; 2) не е гражданска, а търговска сделка; 3) банката се задължава не солидарно с главния длъжник, а субсидиарно – тя ще плати на кредитора по другия договор, ако длъжникът по този договор не изпълни първичното си задължение. Банковата гаранция е вторично задължение на банката да плати определена парична сума на кредитора при неизпълнение на едно първично задължение от длъжника по друг договор.
Предмет на гаранционния договор е издаването на банкова гаранция (гаранционно писмо) за изпълнение на чуждо задължение срещу заплащане на определено парично възнаграждение на банката гарант. Гаранционното писмо трябва да съдържа: 1) Бенефициера (кредитора по другия договор) с неговите индивидуализиращите признаци - № на банковата сметка; фирмата на банката където е открита сметката; 2) Сумата, за която банката поема гаранцията; 3) Безусловно и неотменимо обещание на банката да плати посочената сума на бенефициера; 4) Условията, при които банката ще заплати сумата; 5) Предмет на гаранцията – първичното задължение, при неизпълнението на което банката ще заплати сумата на бенефициера; 6) Срок на действие на гаранцията; 7) Фирма на възложителя (наредителя), по чието нареждане банката издава гаранционното писмо. 8) Фирма на банката гарант. 9) Търговската сделка, изпълнението на която се обезпечава чрез банковата гаранция.
Видове банкови гаранции. Гаранция за участие в търг – ако участникът в търга се откаже от спечеленото първо място, банката ще плати сумата на депозита; Гаранция за добро изпълнение на договора – ако длъжникът по друг договор не изпълни задължението си да плати цената на стока или не достави стоката, или не извърши договорената услуга, банката ще плати определена парична сума на кредитора по този договор; Гаранция за връщане на предплата по друг договор – ако получателят на предплатата не я върне, банката ще плати определена парична сума; Гаранция за откриване на акредитив; Гаранция за плащане при издадена менителница в полза на продавача на стоката – банката гарантира, че ще плати паричната сума по менителницата; Гаранция за плащане при издадено платежно искане за незабавно инкасо – ако не се изплати сумата по платежното искане, тя ще плати; Гаранция за погасяване на търговски кредит – ако купувачът не изплати посочената в записа на заповед парична сума, банката ще я изплати; Гаранция за задължение по оферта – банката гарантира, че предложителят няма да се откаже от направената оферта; Гаранция за срочно и качествено изпълнение; Гаранция за отстраняване на недостатъци на стоката; Гаранция за представяне на коносамент (при договори за морски превоз); Гаранция при продажба на стоки на консигнация; Гаранция при договор за изработка на ишлеме (с материал на клиента); Гаранция за заплащането на неустойки – банката поема задължение спрямо купувача (възложителя), че ако продавачът (изпълнителят) не изпълни задължението си по договора за продажба или за изработка и не плати уговорената неустойка, тя ще плати; Гаранции за изпълнение задълженията по договор за лизинг, по лицензионен договор; за автентичност на подписа и др.