18. Отговорност на експертите - административна, наказателна.

В наказателния процес за неявяване или отказ да даде заключение без уважителни причини вещото лице се наказва с глоба до двеста лева. Ако в седемдневен срок от съобщението за наложената глоба експертът посочи уважителни причини, глобата се отменя (чл. 122, ал. 3 НПК). По аналогичен начин се третира и вещото лице в гражданския процес - ако е призовано и не се яви без уважителни причини съдът му налага глоба в размер до 100 лв. и постановява принудителното му довеждане за следващото заседание (чл. 71 ГПК). Отказът на вещото лице да даде заключение без уважителни причини се санкционира от съда с глоба до 100 лв. (чл. 72 ГПК).
От НПК: Проверка на условията, на които трябва да отговаря вещото лице, и връчване на акта за назначаването му Чл. 151. (1) Органът, който е назначил експертизата, призовава вещите лица, проверява тяхната самоличност, специалност и компетентност, отношенията им с обвиняемия и пострадалия, както и наличността на основание за отвод.
(2) Актът за назначаване на експертизата се връчва на вещото лице, след което му се разясняват правата и задълженията, както и отговорността, която носи, ако даде невярно заключение.
От ГПК: Чл. 160. (1) След като снеме само личността на вещите лица, съдът им напомня отговорността пред закона за даване неверни или заинтересовани заключения.
(2) Вещите лица дават обещание, че ще дадат заключението си без всякакво пристрастие.