18. Банков кредит

С договора за банков кредит банката се задължава да отпусне на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок, а заемателят се задължава да ползва сумата съобразно уговореното и да я върне след изтичане на срока. Заемателят плаща лихва по кредита, уговорена с банката. Тази лихва е капитализирана. Договорът се сключва в писмена форма.
Заемателят е длъжен да даде на банката необходимите сведения във връзка със сключването и изпълнението на договора. Освен в предвидените в договора случаи банката може да иска предсрочно връщане на сумата по кредита, когато: 1. той не се ползва за целта, за която е получен; 2. заемателят представя неверни сведения; 3. обезпечението стане недостатъчно и след покана не бъде допълнено в срок; 4. заемателят не връща други заеми към банката поради сериозно влошаване на финансовото си състояние. Банката трябва да даде достатъчен срок, преди да упражни правото си за предсрочно връщане на сумата.
Видове кредити: 1. Търговски – отпуска се на търговец за извършване на търговска дейност; 2. Потребителски – отпуска се на ФЛ или ЮЛ за задоволяване на техните лични потребителски нужди; 3. Ипотечен – кредит, обезпечен с договор за ипотека; 4. Ломбарден – кредит, обезпечен със залог на ценни книги или на други движими вещи. В зависимост от времето, за което се отпускат кредитите се делят на: 1) краткосрочни (до 1 година) – за конкретни нужди; 2) средносрочни (от 1 до 3 години) – предвидени за ефективни инвестиции и 3) дългосрочни – инвестиционни.
Кредитни ограничения. При отпускане на кредити от банка на: администратори на банката; съпрузи и роднини по права линия до трета степен на администратори на банката; акционери на банката; лица, упражняващи надзор върху банковата дейност; лица, заверяващи годишния счетоводен отчет на банката и др., се изисква единодушно решение на нейния колективен управителен орган и одобрение от ръководителя на специализираната ù служба за вътрешен контрол.