15. Банкова касета

С договора за банкова касетка банката поема задължение срещу възнаграждение да пази за определен срок в предоставена от нея касетка пари, ценности и други вещи. Достъп до касетката има само ползвателят (влогодател). Това е разновидност на правилния влог. Срещу възнаграждение банката е длъжна да пази и върне предоставените в касетката индивидуално определени вещи, пари, ценности и ценни книжа. По правило банката няма право на ключ от касетката. Влогодателят може да обяви или да не обяви съдържанието на вложеното. Ако не го обяви при погиване на вещите банката отговаря до определен лимит, определен с договора. При обявяване се уговаря стойността на вложеното, при погиване на което банката е длъжна да възстанови цялата стойност. Банката не може да ползва вложените вещи.
Има абсолютна забрана за пазене на опасни за сигурността вещи – взривни вещества, отрови и др. При нарушаване на тази забрана банката може да развали договора веднага.
Договорът е реален и за действителност се изисква фактическо предаване на вещите. Той е формален и няма транслативен ефект.
Вложеното може да е СИО. С вложеното се разпорежда съпругът, който е страна по договора с банката. Когато обаче упражняването едностранно на това право може да застраши интересите на семейството или на другия съпруг, по негово искане съдът може да постанови тези действия да се извършват по общо съгласие на двамата съпрузи. Това е едно субективно потестативно право, с което единият съпруг би могъл да се намеси в правоотношението, породено от договора за банкова касета. Решението на съда, с което се постановява разпореждане с вложеното по общо съгласие на съпрузите има конститутивно действие – договорът променя едностранно своя персонален субстрат и титуляри стават и двамата съпрузи.
Задължения на влогодателя: да заплати уговореното възнаграждение – при неизпълнение банката може да развали договора, да поиска отваряне на касетката и установяване на съдържанието ù с участие на нотариус (удостоверително действие). За вземанията си по договора банката има право на залог върху вложеното, както и право на задържане.
Задължения на банката: да пази вложеното с грижата на добър стопанин; да пази банкова тайна; банката отговаря пред влогодателя и при погиване на вещта поради непреодолима сила (при необявено съдържание само до уговорената стойност); връщане на вложените вещи при поискване, дори да има уговорен срок. По правило договорът е срочен, но може страните да уговорят автоматично пролонгиране на срока.