14. Процедура по утвърждаване списъците на вещите лица. Видове списъци. Процесуален статус на вещото лице.

Закона за съдебната власт и Постановление №111 на Министерския съвет (ПМС) са насочени към подобряване организацията на съдебните експертизи.
1.Постановление №111 на Министерския съвет (ПМС) посочва че министерствата и ведомствата, съгласувано с Мини стерството на правосъдието, определят учрежденията, организациите и институтите, които да извършват експертизи или да предоставят специалисти за възлагане на експертизи.
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 1982 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 1995 г.) Министерствата, другите ведомства, организациите и научните ин ститути да осигуряват условията за извършване или да извършват експертизите, възложени от съда, прокуратурата и Министерството на вътрешните работи, когато предметът на изследването е от тяхната ком петентност. Експертизите да се извършват в определените срокове.
(2) Министерствата и другите ведомства съгласувано с Мини стерството на правосъдието и правната евроинтеграция определят уч режденията, организациите и институтите, които да извършват експер тизи или да предоставят специалисти за възлагане на експертизи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 1995 г.) Ръководителите на министерствата, другите ведомства, организациите и институтите по предходната алинея да представят в съответния окръжен (градски) съд специалисти с висока квалификация и опит за възлагане на експертизи. Представените спе-циалисти се утвърждават от комисия в състав: председателят на окръж ния съд, окръжният прокурор, началникът на следствения отдел при окръжното управление на МВР и представител на окръжния народен съвет. Комисията се председателствува от председателя на окръжния съд.
(4)Когато експертизата не може да се възложи на някои от опре делените за извършване на експертизи учреждения, организации и ин ститути или специалисти, органът, който назначава експертизата, може да възложи експертизата на друга организация или да изисква допълни телно специалисти.
2. Закона за съдебната власт.
Чл. 200а. Експертиза се назначава от органите на съдебната власт за изясняване на обстоятелства по делата, за които са необходими спе циални знания и умения.
Чл. 2006. (1) За всеки съдебен район на окръжен съд се съставя списък на специалистите, утвърдени за вещи лица.
(2) Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Върховната касационна прокуратура, Върховната административ на прокуратура и Националната следствена служба при необходимост утвърждават отделен списък за нуждите на своята дейност.
Чл. 200в.(1) Списъците по чл. 2006 са примерни. При необхо димост за вещи лица могат да се назначават и специалисти, които не са включени в тези списъци.
2) Когато нуждите на съответния орган на съдебната власт на лагат това, той може да назначи вещо лице от списъците на други съ дебни райони.
Чл. 200г. (1) Списъците по чл. 2006 са публични. Те се съставят на хартиен носител, като се обявяват на достъпно място от съответния орган на съдебната власт и се огласяват чрез Интернет от Министерст вото на правосъдието.
(2) Списъците се обнародват в "Държавен вестник" по искане на министъра на правосъдието.
Чл. 200д. (1) Предложения за включване на специалисти в спи съците на вещи лица правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти.
(2) Предложение за включване в списъците на вещи лица могат да правят лично и самите специалисти.
(3) Предложенията за включване в списъците по чл. 2006, ал. 1 се изпращат до председателя на съответния окръжен съд. Предложе нията за включване в списъка по чл. 2006, ал. 2 се изпращат до всеки от ръководителите на съответния орган на съдебната власт.
Чл. 200е. (1) В предложенията се вписват трите имена на спе циалиста, домашният му адрес, телефон за връзка и данни за неговото образование, специалност, месторабота, заеманата длъжност, продъл жителността на трудовия му стаж, стажът му като вещо лице и допъл нителната квалификация.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват със съответните документи, които се прилагат към предложението.
Чл. 200ж. (1) Списъкът по чл. 2006, ал. 1 се утвърждава от коми сия в състав: председателят на апелативния съд или определено от него лице, апелативният прокурор или определено от него лице, председа телят на окръжния съд, окръжният прокурор и директорът на окръж ната следствена служба.
(2) Списъкът по чл. 2006, ал. 2 се утвърждава от комисия в състав: председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върхов ния административен съд, главният прокурор и директорът на На ционалната следствена служба.
(3) Председателят на апелативния съд изпраща списъците за съ дебния район на апелативния съд на министъра на правосъдието за обнародване в "Държавен вестник" и за огласяване чрез Интернет.
Чл. 200з. (1) Предложения за изменение и допълнение на утвър дените списъци на вещи лица се правят до края на септември на съот ветната календарна година.
(2) До края на октомври комисиите по чл. 200ж, ал. 1 и 2 актуали зират списъците.
(3) До 15 ноември списъците се изпращат на министъра на право съдието за обнародване в "Държавен вестник" и се огласяват чрез Ин тернет.
(4) Промени в списъците могат да се правят и през течение на годината.
Чл. 200и.Органът, назначил експертизата, при необходимост уве домява писмено ръководителите на министерствата, другите ведомства, общините и научните институти, които са длъжни да осигурят усло вията за извършване на експертизата, когато предметът на изследването е от тяхната компетентност.
Чл. 200к. Всички органи и лица, при които се намират материали, необходими за експертизата, са длъжни да осигурят достъп на вещото лице до тях, както и да оказват необходимото съдействие за изпълнение на задачата.
Чл. 200л. (1) Размерът на възнаграждението за извършената експертиза се определя от органа, назначил експертизата, с оглед слож ността на задачата, изискванията за квалификация, времетраенето, тру доемкостта на работата и други условия, оказващи влияние върху заплащането на извършената работа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.) Висшият съдебен съвет издава наредба за условията и реда за определяне възнагражденията на вещите лица.
(3) (Нова - ДВ, бр. 70 от2004 г.) С наредбата по ал. 2 се определят и условията и редът за определяне и заплащане на разходите на лечебните заведения при извършване на съдебни експертизи.
3.Процесуален статус на вещото лице.
От момента на възлагането на експертизата специалистът придобива процесуалното качество "вещо лице" и произ тичащите от него права и задължения, от които се определя неговия процесуален статут.
Съгласно чл. 149, ал. 1 НПК вещото лице е длъжно да се яви пред съответния орган, когато бъде призован, и да даде заключение по въпросите на експертизата.
В наказателния процес за неявяване или отказ да даде заклю чение без уважителни причини вещото лице се наказва с глоба до двеста лева.3 Ако в седемдневен срок от съобщението за наложената глоба експертът посочи уважителни причини, глобата се отменя (чл. 122, ал. 3 НПК). По аналогичен начин се третира и вещото лице в граж данския процес - ако е призовано и не се яви без уважителни причини съдът му налага глоба в размер до 100 лв. и постановява принудител-ното му довеждане за следващото заседание (чл. 71 ГПК). Отказът на вещото лице да даде заключение без уважителни причини се санк ционира от съда с глоба до 100 лв. (чл. 72 ГПК).
Правата на вещото лица са регламентирани в чл. 150, ал. 1 НПК:
• да се запознае с материалите по делото, които се отнасят по въпросите на експертизата. В съответствие с това право органът на досъдебното производство или съда е длъжен да предостави на експерта необходимите му материали за провеждането на експертизата;
• да изисква допълнителни материали и да взема участие при извършването на отделни действия по разследването и съдеб ни следствени действия, когато това е необходимо, за да из пълни възложената му задача. Възможно е в процеса на ек спертното изследване да възникне необходимост от нови мате риали. Тогава в съответствие с правото си вещото лице ги изисква от органа, който е назначил експертизата. Участието на вещото лице при провеждане на действия по разследването е необходимо, когато провеждането на експертизата налага той да получи непосредствено възприятие за едни или други факти по делото, както и да съдейства за осигуряване на онези материали, които са необходими за провеждането на експертизата;
• да получи възнаграждение за положения труд4 и да му се зап латят разходите, които е направил, както и да иска отмяна на актовете, които накърняват неговите права и законни интереси;
• когато вещите лица са повече от едно, имат право да се съвеща-ват преди да дадат заключението. При единодушие на мне нията могат да възложат на един от тях да изготви общо зак-лючение, а когато са на различно мнение - всеки от тях дава отделно заключение.
То може да се откаже да даде заключение само когато поставените въпроси излизат извън рамките на неговата специалност или материалите, с които разполага, не са достатъчни, за да си състави обосновано мнение (чл. 149, ал. 2 НПК).