13. Съдебни експерти - вещи лица. Правно положение. Правомощия. Принципи за избор според НПК и ГПК.

Терминът експерти се използва в съдебната практика на всички държави. Той произхожда от латинския термин expertus, което означава вещо лице опитен и добър познавач, знаещ човек.
По нашето право експертът е специалист в областта на науката, изкуството, техниката и др. Обикновено това е лице признато по установеният ред с професионална правоспособност.
1.Принципи за назначаване на експерти
1/ за експерт се назначава само ФЛ,но не и ЮЛ.
2/възлага се на специалист с професионална подготовка и опит в съответната област.
3/възлага се на незаинтересовано лице от изхода на делото.
4/забранява се съвместяване на две процесуални качества по едно и също дело.
5/гарантирана е независимост на експерта от страните в процеса.
6/назначаването става освен по инициатива на органите в съдебното и до-съдебното производство и от страните по делото.
Лица, на които се възлага експертиза според НПК:Чл. 147. Експертизата се възлага на специалисти от съответната област на науката, изкуството или техниката.
Задължения на вещото лице чл. 149.: (1) Вещото лице е длъжно да се яви пред съответния орган, когато бъде призовано, и да даде заключение по въпросите на експертизата.
(2)Вещото лице може да откаже да даде заключение само когато поставените въпроси излизат извън рамките на.неговата.специалност или материалите,с които разполага,не са достатъчни,за да си състави
обосновано мнение.
(3) Вещото лице представя заключението си в досъдебното производство в срок, определен от органа на досъдебното производство, а в съдебното производство - не по-късно от пет дни преди датата на съдебното заседание.
(4) Вещото лице представя заключението си в съда с преписи за страните.
(5) За неявяване или отказ да даде заключение без уважителни причини вещото лице се наказва с глоба до двеста лева. Ако вещото лице посочи уважителни причини за неявяването си, глобата се отменя.
(6) Разпит на вещо лице, което се намира извън страната, може да се извърши и чрез видео конференция или телефонна конференция, когато това се налага от обстоятелствата по делото.
Права на вещото лице:Чл. 150. (1) Вещото лице има следните права: да се запознае с материалите по делото, които се отнасят до въпросите на експертизата; да изисква допълнителни материали и да взема участие при извърш ването на отделни действия по разследването, когато това е необходимо, за да изпълни възложената му задача; да получи възнаграждение за положения труд и да му се заплатят разходите, които е направил, както и да иска отмяна на актовете, които накърняват неговите права и законни интереси.
(2) Когато вещите лица са повече от едно, те имат право да се съвещават, преди да дадат заключението. При единодушие вещите лица могат да възложат на едно от тях да изложи пред съответния орган общото заключение, а когато са на различно мнение - всяко от тях дава отделно заключение.
Проверка на условията, на които трябва да отговаря вещото лице, и връчване на акта за назначаването му Чл. 151.:(1) Органът, който е назначил експертизата, призовава вещите лица, проверява тяхната самоличност, специалност и компе тентност, отношенията им с обвиняемия и пострадалия, както и наличността на основание за отвод.
(2) Актът за назначаване на експертизата се връчва на вещото лице, след което му се разясняват правата и задълженията, както и отговорността, която носи, ако даде невярно заключение.
Съдържание на акта за назначаване на експертиза Чл. 145. (1) В акта, с който се назначава експертиза, се посочват: основанията, поради които се налага да се извърши експертизата; обек тът и задачата на експертизата; материалите, представени на вещото лице; трите имена, образованието, специалността, научната степен,научното звание и длъжността на вещото лице или наименование на учреждението, в което работи, наименованието на медицинското учреждение, в което ще се правят стационарните наблюдения.
(2) Когато експертизата е назначена на досъдебното производ ство, в акта по ал. 1 се посочва и срокът за представяне на заключението.
Лица, на които се възлага експертиза според ГПК:Чл. 157. (1) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 1983 г.) Вещо лице се назначава, когато за изясняване на някои възникнали по делото въпроси са нужни специални знания из областта на науката, изкуството, занаятите и др., каквито съдът няма. Заключението се подписва от вещото лице и се представя по делото поне пет дни преди съдебното заседание.