11. Правен режим на системата за гарантиране на влоговете

Правната уредба на системата за гарантиране на влоговете се съдържа в Закона за гарантиране влоговете в банките. В закона е уредено създаването, функциите и дейността на Фонд за гарантиране на влоговете в банките. Всички банки, които са получили по установения в закона ред разрешение да приемат влогове са длъжни да правят парични вноски във фонда. Гарантират се влоговете в левове и в чуждестранна валута. Фондът гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка независимо от броя и размера им до 15000 лв. Не се изплащат гарантираните размери на влоговете в банката на:лица, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от банката условия, които тя е длъжна да прилага към своите вложители; лицата, притежаващи акции, които им осигуряват повече от 5 % от гласовете в общото събрание на акционерите на банката; членовете на УС и НС, съвета на директорите на банката, на прокуристите и на членовете на органите й за вътрешен контрол; съпрузите и роднините по права и по съребрена линия до втора степен, банките, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка; небанковите финансови институции; застрахователите; пенсионните и осигурителните фондове; инвестиционните дружества и на приватизационните фондове; държавата и държавните институции; общините.
Фондът за гарантиране на влоговете в банките е ЮЛ със седалище София. Фондът се освобождава от заплащането на държавни и местни данъци и такси само по операциите по гарантиране на влоговете. Сметната палата упражнява контрол върху дейността на фонда, а той се преобразува, прекратява и ликвидира със закон.
Основните функции на фонда са: 1. определя и събира годишните премийни и встъпителните вноски от банките, 2. инвестира активите си в ценни книжа от държавата; краткосрочни депозити в ТБ, утвърдени за първични дилъри на държавни ценни книжа; депозити в БНБ; 3. изплаща гарантираните размери на влоговете. Фондът се управлява от УС, който има 5 членове - ФЛ, с мандат 4 год. УС: определя и събира встъпителните и годишните премийни вноски от Б; инвестира средствата на фонда; организира изплащането на гарантираните размери на влогове; приема годишен отчет за дейността на фонда и го представя на МС, на БНБ и на Сметната палата;
Фондът изплаща задължения на съответната банка към нейни вложители до гарантираните размери, когато БНБ е отнела издадената лицензия за банкова дейност на ТБ, чрез ТБ, определена от УС. От датата на решението на БНБ фондът встъпва в правата на вложителите към банката до размера на гарантираните суми. Лихви по гарантираните суми не се дължат.