10. Публичноправен режим на кредитирането и инвестициите, осъществявани от търговската банка. Големи и вътрешни банкови кредити.

Банките могат да се кредитират по договорен между тях начин. Те могат да емитират в левове и в чужда валута облигации, др дългови ценни книжа, както и права, свързани с тях.
ЦБ създава информационна система за предоставените от банките кредити на техни клиенти и свързани с тях лица над определен размер. Условията и редът за създаване и функциониране на системата и за ползването на информация от нея се определят с наредба № 6 на БНБ.
Лихвените проценти по кредитите и паричните депозити се договарят между кредитополучателите, съответно вложителите, и банките. Банката може да приема пари на влог само при обявени условия, които е длъжна да прилага към всички вложители. Условията задължително трябва да съдържат: лихвените % и метода за изчисляване на лихвата; периодите на лихвените плащания и данни дали лихвеният % е променлив или не; минималната сума, приемана на влог; минималния срок, в течение на който влогът не може да бъде изтеглен или може да бъде изтеглен, но с последица загуба на цялата или на част от лихвата; размера, до който влоговете са гарантирани.
При отпускане на кредити банката задължително предоставя безплатно на клиента своите правила за делова дейност, които съдържат: данни за общите разходи по заема (лихви, такси, комисионни и други); за обективните критерии, въз основа на които тези разходи могат да се изменят; метода за изчисляване на лихвата, ако периодичните лихвени задължения не са пропорционална част от годишния лихвен %; допълнителните задължения, свързани с разплащанията; размера на ефективния лихвен %, изчисляван по начин, определен от ЦБ. При потребителски заем банката е длъжна при неговото сключване да предостави на заемателя в писмена форма сведения относно прилагания текущ лихвен %, изразен като годишен лихвен %, размера на дължимата от заемателя сума, критериите за определяне на плаващ лихвен % и за другите разходи. Банката обявява условията по влогове и кредити в помещения, до които клиенти имат достъп.
При предоставяне на кредити банката не може да приема като обезпечение акции, издадени от нея или от свързани с нея лица. Когато кредитът не бъде издължен на падежа, банката има право да получи изпълнителен лист по извлечение от сметката. В договора може да се предвиди, че банката има право да продаде на търг заложената вещ по ред, установен с наредба на министъра на правосъдието и на управителя на БНБ. Този ред не се прилага за залози, учредени по Закона за особените залози. Върху недвижимите имоти и вещните права върху тях, придобити изцяло или частично чрез ползване на банков кредит, банката има право на законна ипотека. Банките могат да изискват от кредитополучателите да им предоставят отчетни и други документи, свързани с тяхната дейност, както и да извършват проверки за целевото използване на предоставените кредити и за условията на съхраняване и качеството на стоките, за които са ползвани кредити.
Кредитни ограничения – банката може да предоставя само с единодушно решение на нейния колективен управителен орган и одобрение на ръководителя на специализираната служба за вътрешен контрол кредити на: администратори на банки; съпрузи и роднини по права линия до трета степен, (освен ако размерът на предоставения кредит не надхвърля годишното им възнаграждение), акционери, притежаващи акции, които им осигуряват повече от 5 % от общия брой на гласовете в общото събрание на акционерите; акционер, чийто представител е член на управителен или надзорен орган на банката; ТД, в които банката участва в управлението или има квалифицирано дялово участие; лица, упражняващи надзор върху банковата дейност; ръководителят на специализираната служба за вътрешен контрол на банката. Банките не могат да предоставят облагодетелстващи условия по кредитите на горепосочените лица. Размерът на необезпечен кредит, предоставен от банка на неин служител, не може да надхвърля 24 пъти брутната му месечна заплата. За предоставянето на такива кредити банките приемат вътрешни правила.
Общият размер на предоставените кредити спрямо собствения капитал на банката не може да нахвърля 10 % за горепосочените лица и 3 %-за кредитите на необезпечен кредит на неин служител (до 24 брутни месечни заплати).