9. Правото като основна форма на социална свобода.

Съществено значение за х-еризирането на правовата държава има обстоятелството, че правото е основна форма на соц. свобода. Основните обществени отн-ия в разслоението на соц. групи общество имат такъв х-ер, че изискват регулиране от нормативната с-ма, която може да осигури с максимално ефективни ср-ва тяхното протичане в съответствие с коренните интереси на личността. По тази причина в правото се отразяват и обществени отн-ия, които преди това са били отразени и в др. норм. с-ми. Смисълът на това отразяване е възм-стта да се интегрира тяхното протичане със ср-вата, с к/о разполага единствено правото. Това е един от изразите на уникалността на правото като обществено явление. По този начин то регулира нравствената, религиозната и др. форми на соц. свобода. Така тя придобива значението на основна форма на соц. свобода. Следователно, поради необходимостта от регулиране на всички основни обществени отн-ия са ср-вата на правото, мярата на свобода, която то установява, придобива х-ерна основна форма на соц. свобода. Това е форма на соц. свобода, обхващаща всички основни сфери на обществения живот.
Юридическата мяра на свобода има основно значение, както за икономическите, социалните, духовните и пол-ските отн-ия, съставящи гражданското общество, така и за държавно-политическите отн-ия, т.е. за обществото като цяло.