3. Философия на правото и обща философия.

Философията на правото (ФП) заема особено място в с-мата на обществените науки. От гл.т. на методология тя е клон на общата ф-я. От друга страна, тъй като тя дава познания, макар и философско, единствено за правото, то по обект на изследване тя принадлежи на правните науки. Всичко това означава, че философията е двуединна наука.
Тя по предмет, т.е. по специфично съотношение м/у обект и подход има двойствен х-ер. Това очертава ФП като наука за критериите на правото. Оценъчният х-ер на явленията, които се отразяват в правото и превръщат в критерии за правото. На тази основа ФП извежда първичните принципи на правото, т.е. тези принципи, които се определят от неправни явления. Ето защо ФП е наука за основанията на правото. В този смисъл тя е наука за легитимността на правото.
Съпоставена с философията на отделните отрасли, ФП има общ х-ер и следва да носи наименованието обща ФП. Развитието на общата ФП ще увеличава възможностите за развитието на отрасловите правни философии. От друга страна, колкото повече се разработват проблемите на отрасловите правни философии, толкова повече ще се улеснява общата ФП в обобщенията, които трябва да осъществява на тази основа.
Развитието на ФП като наука в широк смисъл обхваща и философиите на отделните отрасли. Действителното място, което тя заема в с-мата от познания за правото и в правоприлагането е един от показателите за насоките на развитие на отн-ията м/у правната наука, правото и обществото. Понеже е наука за критериите на правото, отн-ията към нея е един от показателите за състоянието на правната наука като цяло.