2. Съдържание на философията на правото.

Различните автори определят по различен начин обхвата от проблеми, които се включват в предмета на ФП. Това се отразява непосредствено и в/у разбиранията за обхвата от въпроси, които се включват във философското учение за правото. Едни автори отдават първостепенно значение на справедливостта като отразяващо се в правото оценъчно явление, от което в най-голяма степен зависят метюридическите качества на правото.
Самото съвр. развитие на естественоправната школа показва не само, че няма място за подценяване ролята на ЕП (естествени рава) като ценностни явления, които се отразяват в правото, но те са едно от тези явления, без които не може да се формира в цялост метаюридическата (първична) същност на правото. Съпоставката м/у ЕП и справедливостта дава възможност не само да се установи точния принос на всяко едно от тези явления във формирането на метаюридическите качества, но и да се анализира взаимод-ието м/у тях. Това се отнася и до х-еристиката на правото като мяра на свобода. Няма място за подценяването на свободата. Проблемът е да се установи действителната роля на това оценъчно явление на основата на съпоставката му с останалите критерии за метаюридическите качества на правото. Така се достига до подценяването на мястото и ролята и на останалите оценъчни явления като интерс, цел, принуда и оценка. Никое от ценностните оценъчни явления, които се отразяват в правото не може да замести качествата, които му придава всяко едно от останалите явления. Те не са взаимозаменяеми, въпреки че са взаимосвързани и обусловени в съответна степен едни от други. Другата тенденция в развитието на ФП е тази за обхващане на всички онези проблеми, които би трябвало да се включват в нейното съдържание.
ФП не е наука единствено за метаюридическите качества на правото. В нейното съдържание се включват и проблеми, свързани с явления, които се проявяват ч/з правото като например отн-ията право и политика и право и държавна власт.
Разкриването на отн-ието м/у право и политика има значение и за развитието на философското учение за правото при правовата държава. Основните въпроси, които се поставят, доказват тази констатация. Например проблемите за метаюридическите качества на правото и проявлението му като ср-во за осъществяване на държавната политика.
Същото се отнася и до проблема за отн-ията м/у правото и държавната власт. Правото като определител на пределите на държавната власт. Право, държавна власт и автономия на гражданското общество. Правна принуда и държавна власт.
В обхвата на ФП се включват и проблемите на обусловеността на развитието на правото и на взаимод-ието м/у неговите структури от извънправни фактори. В съдържанието на ФП се включват и проблемите на обусловеността на определени явления от метаюридическите качества на правото. Така достигаме до отн-ието право – правово общество и право – държава, в това число и отн-ието право – правова държава. Последното е основата в/у която се формира философското учение за правото.
Всичко това показва, че в съдържанието на общата ФП се включват освен проблемите на метаюридическите качества на правото, но и още 3 основни групи въпроси.