19. Оценка и правна норма.

Оценката е форма на познание. Тя се отличава по това, че местният ценностен х-ер се проявява ч/з оценъчната й същност. В другите явления, определящото е ценностният им х-ер. Той обуславя проявлението им като оценъчни явления. Оценката е субективно явление. Оценката е идеалния образ за качествата на явленията. Тя е ср-во за даване на квалификация на съответни явления. Тя съдържа х-еристиката на явленията. Съответстващата на реалността оценка е необходимото условие за преход към дължимото, което се съдържа в правните норми.
Оценката като специфичен психически процес се включва в правосъзнанието. В зависимост от оценката, която дава на обществените отн-ия и явления, законодателят определя правата и задълженията на правните субекти. Оценката на обществените отн-ия и явления има определящо значение и за последиците, които се установяват в правните норми. Следователно, оценките са непосредствения определител на начина на регламентиране на обществените отн-ия и явления. Всичко това показва, че оценката се отразява в правото в снет вид. Именно по този начин тя изпълнява предназначението си на мащаб за квалификация на съответните обществени отн-ия и явления. Оценките като форма на познание имат незначителна регулативна сила.
Особена силна е връзката м/у оценката и нравствените норми. В нравствените норми на преден план стои оценката на съответно поведение, а принудителното реализиране на моралните норми се основава на отрицателната оценка на съответното поведение. Ето защо всички нравствени норми имат оценъчен х-ер.
В правото се отразяват два типа оценки. Едните се отнасят до обществените отн-ия и явления, които подлежат на правна регламентация. Положителната или отрицателна страна и нейната величина обуславят начина на тяхното регулиране. Другият тип оценки които се отразяват в правото се отнасят до съществуващите ценностни явления, които правото не регулира, но които участват във формирането на неговите качества. Начина и степента на отразяване на тези ценностни явления е правния израз на оценката за тях. Отразяването в правото на ценностни явления дава възм-ст за оценка на неговите качества. За всяко право се преценява каква мяра на свобода то установява, в каква степен е справедливо и т.н.
Следователно, тези ценностни явления са критерият за качествата на правото. Отразяването на оценките в правото означава, че те придобиват легален х-ер. Те стават оценки, задължителни за правните субекти. Отразените в правните норми оценки спадат към оценките, които имат общ х-ер. Отразените в актовете по реализиране на правото оценки имат конкретен х-ер.