11. Право и справедливост.

Отн-ията м/у право и справедливост е един от основните въпроси на правото. Това се дължи на обстоятелството, че справедливостта е ценностното явление, което служи като критерии за оценка на начина на проявление в правото на всички останали неправни явления, които участват във формирането на неговите качества. Това означава, че справедливостта, е второто ценностно явление, което както свободата има универсален х-ер. Универсалният х-ер на справедливостта се определя от това, че тя служи като критерии за оценка на начина на отразяване на тези явления в правото. Оценката за степента на справедливост на правото зависи от степента, в която то установява и гарантира равна мяра на свобода за правните субекти. Степента на справедливост на правото се определя от това доколко отразява и гарантира ЕП (естествените права) на личността.
Справедливо е правото, което отразява в себе си нормите и принципите на нравствеността. Степента на справедливост на правото е обусловено още от това на кои интереси то е ср-во за защита, доколко и с какви ср-ва защитава съответните интереси формите, видовете и степените на правна принуда също подлежат на оценка от гл.т. на справедливостта. Справедливостта е мяра за степента, в която обществените явление съответстват на потребностите на личността в разпределителните отн-ия и в отн-ията на възмездие. В правото тя получава институционален израз. Правото е ср-во за нормативно институционализиране на справедливостта. В него тя получава материален израз. Справедливостта се проявява в правото като мяра, ч/з различни ср-ва, ч/з начина по който се определят правата и задълженията на участниците в обществените отн-ия. Това се постига още и ч/з предвижданите последици, както в случаите на спазване на правните предписания, така и при тяхното нарушаване.
В І-ия случаи правото защитава справедливите интереси на изправната страна в правното отн-ие. Във ІІ-ия случаи, то трябва да предвижда правни последици, съответстващи по вид и размер на вида правонарушение. Правото е предназначено преди всичко да регулира фактическите обществени отн-ия, които отразява в себе си. Ето защо то е на първо място мяра на справедливост в разпределителните отн-ия. Освен това правото трябва да гарантира с наказателни ср-ва сигурността на личността и на други блага. Поради това, то се проявява като мяра на справедливост и в отн-ието на възмездие.