52. Правен режим на данъка върху доходите на физическите лица и корпоративния данък.

Правна характеристика на данъка върху общия доход: 1. Пряк данък – субектът на данъчното задължение и носителят на данъчната тежест са едно и също лице. 2. Подоходен данък – обект на облагане са определени доходи. 3. Прогресивен данък (с изключение на патентния данък и някои др.доходи, които се облагат по реда на чл.26 от ЗОДФЛ с пропорционален данък). 4. По принцип ДОД е републикански данък, но в ЗДБ се предвижда определен % от него да отива в общинските бюджети. Нормативна уредба – съдържа се в ЗОДФЛ; и др. нормативни актове включително и в сключените международни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Субекти на облагане – ФЛ, предприятията на ЕТ, местни ЮЛ, които се облагат с патентен данък и имат оборот за предходната година до 50 хил. лв. Данъчно задължени лица – кръгът им се определя съобразно две понятия: местни лица и чуждестранни лица. МЛ са следните категории лица: 1. лица, чието постоянно местоживеене е в РБ; 2. лица, които пребивават в РБ повече от 183 дни; 3. лица, които пребивават в чужбина по поръчение на българската държава. Това е важно, защото местните ФЛ са данъчно задължени за световния си доход, получен през данъчната година, произхождащ от източници в РБ и/или чужбина (принцип на облагане на световния доход). ЧЛ са задължени за облагаемия си доход, получен през данъчната година, произхождащ само от източници в РБ (принцип на облагане при източника). Обект на облагане – това са доходите от трудови и извънтрудови правоотношения и доходите на ЕТ. Законодателят е разделил доходите на облагаеми и необлагаеми. Облагаемият доход е облагаемият годишен доход. ДОД е годишен данък и ако лицето има доходи от трудови и извънтрудови правоотношения те се сумират заедно и ще се обложат окончателно след подаване на данъчна декларация. От определения годишен данък се приспада авансово внесеният и с оглед на резултата ще има данък за възстановяване или данък за внасяне. Облагането става по единна годишна прогресивна скала. За 2006г. тя започва с 2 160 лв., под която сума доходите са необлагаеми, като с нарастването на данъчната основа, нараства и данъчната ставка.

Правна характеристика на данък печалба – съгласно ЗКПО говорим за корпоративно облагане – има се предвид облагане на печалби и доходи на корпоративни образувания. Данъкът е пряк, подоходен, годишен, пропорционален. В закона се очертава собствена правосубектност за целите на данъчното облагане като неперсонифицираните дружества се приравняват на ЮЛ, а също и бюджетните предприятия. Определено е място на стопанска дейност на ЧЛ, която също се характеризира с особена данъчна правосубектност. Субекти – чрез тях закона определя своите адресати. Тъй като с него се уреждат преки данъци, тези лица понасят и данъчната тежест. Данъчни субекти са: МЛ, ЧЛ и местни и чуждестранни неперсонифицирани дружества. От обхвата на закона са извадени ЮЛ, които подлежат на облагане с патентен данък. Специфични субекти са: застрахователните дружества, организаторите на хазартни игри, доставчиците на телекомуникационни услуги, бюджетните предприятия. Обект на облагане – печалбите се облагат с корпоративен данък, като местните ЮЛ и местните неперсонифицирани дружества се облагат за печалбата им от всички източници в страната и в чужбина (универсален принцип-световен доход), а ЧЮЛ и чуждестранните неперсонифицирани дружества се облагат с корпоративен данък само за стопанската си дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност. Облагаема печалба – положителната величина, определена на основата на финансовия резултат (счетоводна печалба /загуба/, установен като разлика между приходите и разходите преди определяне на данъците за сметка на печалбата и преобразуван по реда на ЗКПО т.е размерът на облагаемата печалба се получава като този финансов резултат (независимо дали е + или -) се увеличава или намалява за данъчни цели. Увеличенията и намаленията са изрично предвидени в ЗКПО. Данъкът се внася в приход на републиканския бюджет. Той се смята за внесен на датата, на която е постъпила сумата в РБ по сметката на съответната ТД. Въпреки, че е годишен той се внася на авансови вноски, които могат да бъдат месечни и тримесечни. За 2006г. корпоративният данък е в размер 15 на сто. ЗКПО предвижда някои категории доходи, които са изплащани от местни ЮЛ на местни или чуждестранни такива да бъдат облагани при източника /който изплаща възнаграждението, удържа и данъка. Ако данъка не е събран се носи солидарна отговорност./ Има и т.нар.алтернативни данъци – имат различна облагаема основа, принципно по-ниска: представителни разходи; социални разходи; дарения и спонсорства – само за определени в закона лица; експлоатация на превозни средства - ако с тях не се осъществява дейност по занятие. Преотстъпване на данъка – целево и срочно данъчно облекчение. Данъкът се начислява, но не се внася в бюджета /напр. предприятия на инвалиди, Червения кръст и др./