49. Бюджетно право. Правна характеристика на бюджета. Бюджетен процес. Статус и правомощия на Сметната палата.

І. Бюджетно право – съвкупност от правни норми, чрез които се регулират процесите на натрупване, преразпределение, използване и разходване на бюджетни средства и контрола върху тези средства. С този термин се обозначават и съвкупността от правни норми, чрез които се осъществяват същите процеси за натрупване на парични средства в общинските бюджети. С него се обозначава и науката „Бюджетно право” като част от ФП наука, както и обективното бюджетно право като част от отрасъла ФП.
1. Източници: а/ Конституция – текстове, пряко адресирани до бюджета, а именно правомощията на НС, на МС, на общините.; б/ ЗУДБ – източник с най-голямо значение. Той е постоянно действащ и в него е уредена трайно бюджетната материя.; в/ Закона за бюджета за определена година – представлява финансов план за съответната година; г/ Постановление на МС, което се издава след приемане на бюджета в НС –представлява израз на начина, по който изпълнителната власт смята да изпълни бюджета; д/ Други източници – закони и подзаконови нормативни актове, в които има разпоредби касаещи бюджета – ЗСВ, Закона за Сметната палата и др.
2. Бюджетни правни норми – характеризират се със своя предмет на правно регулиране; с властнически метод; с начина на създаване и време на действие; сферата на приложението им е в кръга на бюджетната система и упражняването на контрол от страна на Сметната палата. Видове норми: а/ норми, чрез които се регулират обществени отношения по съставяне на бюджетите – ЗУДБ, ЗОбБ, ЗБОО; б/ норми, чрез които се регулират глобалните отношения за натрупване на приходи – ежегодно Закон за държ., общ. и бюджета на ОО; в/ норми, които регулират отношенията по разходване на бюджетните средства, вкл. и по отношение на извънбюджетните такива;
С правните норми на бюджетното право се регулират конкретни обществени отношения относно:1. прогнозирането на постъпленията и разходите за следващите години; 2. изработването на проектобюджета; 3.отношения по приемане и гласуване на бюджета от НС; 4. отношения между държавата и общините. Тези отношения възникват и се развиват в определен период от време – календарна година.

ІІ. Правна характеристика на бюджета – това е финансов план на държавата, финасов инструмент, който отразява особеностите и етапите в нейното развитие за задоволяване на общите социално икономически потребности на обществото. Правното понятие се характеризира със следните белези: 1.Бюджета като дейност на МС и НС. 2.Бюджета като акт на органи на власт. 3.Предметно съдържание на бюджета като законодателен акт – обема на концентрираните парични средства и тяхното разпределение, т.е. материалното съдържание на бюджета. 4.Правна същност на регулираните обществно-икономически отношения по натрупване и разходване на част от националния доход. 5.Съдържание на бюджета.
Държавният бюджет обхваща приходите и разходите на държавата. Приходите са данъчни и неданъчни и се набират от ФЛ и ЮЛ по ред, определен със закон. В бюджета се включват разходи за издръжка на държавната администрация, отбраната и сигурността, съдебната власт, образованието, здравеопазването, културата, науката, социалните грижи и други разходи, вкл. за стопанската сфера, както за изплащането на вътрешния и външния дълг на страната. Приходите и разходите се групират по единна бюджетна класификация, която се утвърждава от министъра на финансите.

ІІІ. Бюджетен процес – това е регламентирана от нормите на бюджетното право дейност на държавни органи и учреждения по съставянето, изпълнението, приключването и отчитането на бюджета. Той е едно сложно производство, което е правно нормирана съвкупност от последователни действия на тези органи. Държавния бюджет обхваща републиканския бюджет и бюджета на съдебната власт. Републиканският бюджет се състои от централен бюджет и бюджети на държавните органи. Централният бюджет включва републикански приходи и разходи, извършвани пряко от МС или чрез делегирани от него права на министъра на финансите. Бюджетите на държавните органи и бюджетните организации се състоят от собствените бюджети на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и бюджетните сметки на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити.
Как се съставя държавния бюджет: 1.МФ съставя бюджетна прогноза – предварителна оценка на предвижданите параметри на държавния бюджет за следващите три години, която ежегодно се актуализира и се одобрява от МС. 2.Министъра на финансите изготвя и изпраща бюджетни насоки до държавните органи за съставяне на проект на годишните им бюджети и определя срокове за представяне. 3.МФ едновременно с изготвяне на проектите на годишните бюджети на държавните органи и независимо от тях съставя проект на държавния бюджет. 4.Сметната палата и Висшия съдебен съвет съставят проекти на бюджети, които представят в МФ, за да бъдат включени като част от проекта на държавния бюджет. 5.Министъра на финансите изготвя окончателния проект на държавен бюджет и го внася в МС заедно с мотивиран доклад. МС може да внася промени в него, без бюджетите на ВСС и Сметната палата. Проектът се придружава от консолидирани разчети, вкл. допълнителна информация за финансовото състояние на общините и за извънбюджетните средства. 6.МС внася проекта на държавен бюджет в НС не по-късно от 2 месеца преди началото на бюджетната година. Той се дава в бюджетната комисия. 7.НС изслушва доклад на МС представен от министъра на финансите, и доклад от бюджетната комисия, след което обсъжда бюджета. Той се приема със закон по съставни бюджети. 8.МС приема постановление за изпълнението на държавния бюджет до 1 месец след обнародването на годишния закон за държавния бюджет. То конкретизира стойностните и натурални показатели по бюджетите на държавните органи и бюджетните организации.
Как се изпълнява държавния бюджет: МС организира изпълнението на републиканския бюджет чрез МФ и държавните органи – първостепенни разпоредители с бюджетни кредити. BС С организира изпълнението на бюджета на съдебната власт. 1.Държавния бюджет се изпълнява на касова основа, като се организира и осъществява от БНБ безплатно. Министъра на финансите и управителят на БНБ издават наредба за касовото изпълнение на държавния бюджет, бюджетите на общините и фондовете и извънбюджетните сметки. При временни касови разриви МФ може да отпуска или ползва безлихвени заеми за сметка на свободни бюджетни и извънбюджетни средства за срок до 3 месеца. Министъра на финансите може да прехвърля в изпълнение на нормативен акт кредити от един бюджет в друг, когато не се нарушава балансът на държавния бюджет. 2.Не се допуска извършването на разходи или поемането на задължения, които влошават баланса на бюджета освен в случаите, когато по предложение на МС НС е приело съответни промени в годишния закон за държавния бюджет. 3. Сметната палата осъществява контрол за изпълнението на държавния бюджет съгласно Закона за Сметната палата.
Как става приключването и отчитането на държавния бюджет: 1.Изпълнението на държавния бюджет завършва на 31.12. Срокът за приключването е 31.01. 2.Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити съставят периодични и годишни отчети за касовото изпълнение по пълна бюджетна класификация, включвайки и отчетите на второстепенните разпоредители. 3.Министерство на финансите съставя отчет по пълна бюджетна класификация въз основа на отчетите на централния бюджет, съдебната власт и отчетите на първостепенните разпоредители, заверени от Сметната палата. 4.Годишния отчет се разглежда от МС и се внася в НС по показателите, по които е приет за съответната година в бюджетната комисия. Тя дава заключение по него. 5.Сметната палата представя на НС доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет. 6.НС приема с решение отчета за изпълнението не по-късно от края на следващата бюджетна година.

ІV. Статут и правомощия на сметната палата. 1.Сметната палата е държавен орган за външен одит на бюджета и други публични средства и дейности. Тя е независима при осъществяване на своята дейност и се отчита пред НС. Дейността й е публична и прозрачна. Основната й задача е да допринася за доброто управление на бюджетните и другите публични средства, както и да предоставя на НС надеждна информация за използването на средствата съгласно принципите на законосъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност и за достоверното отчитане на изпълнението на съответните бюджети. 2.Правомощия: 2.1.Осъществява одит на: държавния бюджет, бюджета на ДОО, бюджета на НЗОК, бюджетите на общините, други бюджети, приемани от НС. 2.2.Осъществява одит и на: бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на разпоредителите с бюджетни кредити и управлението на тяхното имущество; самостоятелните бюджети на БАН, държавните висши училища, БНТ, БНР и др.автономни бюджети; бюджетните и извънбюджетни средства, предоставяни на лица, осъществяващи стопанска или нестопанска дейност; средства от фондове и програми на ЕС, вкл. управлението им от съответните органи и крайните ползватели на средствата; бюджетните разходи на БНБ и тяхното управление; формирането на годишното превишение на приходите над разходите на БНБ, дължимо към държавния бюджет и др. взаимоотношения на банката с държавния бюджет; възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг, общинския дълг и използването на дълговите инструменти; постъпленията от приватизация и концесии по съответните сметки, тяхното разпределяне и разходване; изпълнение на международни спогодби, договори, конвенции или др. международни актове, когато това е предвидено в съответния международен акт или е възложено от оправомощен орган; други публични средства и дейности, когато това й е възложено със закон.
Сметната палата одитира дейността по изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол в бюджетните организации. Тя може да одитира държавни предприятия с решение на НС. 2.3.При поискване от НС или от МС дава становища по законопроекти за бюджети, по правителствени програми, финансирани с бюджетни и извънбюджетни средства или със средства, гарантирани от държавата, както и по законопроекти, свързани с отчетността и контрола на бюджетните и др. публични средства. Може да внася в НС и МС становища за промени в закони и подзаконови актове с цел подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на средствата.3. Сметната палата е юридическо лице на бюджетна издръжка. Състои се от 11 души – председател и 10 членове, които се избират и освобождават от НС за срок от 9 год.като полагат клетва. Органи са директорите на териториалните поделения, ръководителите на сектори, одиторите и стажант-одиторите.