53. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

1. Основна форма за освобождаване от наказателна отговорност се очерта освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а НК. Процесуалното реализиране на този институт е предвидено в Глава двадесет и осма НПК.

2. Предпоставки за прилагане на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.
а) Материално-правни: - обвиняемият да е пълнолетно лице. - за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до 3 години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до 5 години или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо; - лицето не е освобождавано от наказателна отговорност по чл. 78а НК за предходно престъпно деяние; - лицето не е осъждано за престъпление от общ характер; - ако от престъплението са произтекли имуществени вреди, прилагането на института освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание се допуска само, ако предварително вредите са възстановени.
б) Процесуални: - внесено в съответния първоинстанционен съд предложение на прокурора. - форма на процесуалния акт, с който се предприема производството за освобождаване от наказателна отговорност - мотивирано прокурорско постановление, което сезира правораздавателния орган за образуване на производство по Глава двадесет и осма НПК; - компетентен съд: предложението на прокурора се внася в съответния първоинстанционен съд, на който делото е подсъдно по правилата на предметната (родовата) и местната подсъдност.

3. Съдебно производство.
а) Подготвителни действия. След като получи предложението на прокурора, съдът извършва проверка относно наличие на законоустановените предпоставки за реализиране на съдебно производство по освобождаване от отговорност. Когато намери, че са налице условията за разглеждане на делото, съдът го насрочва в едно-месечен срок; препис от постановлението се изпраща на обвиняемия, който може в 7-дневен срок от връчването да даде отговор, като изложи възраженията си и направи нови искания. Ако не са налице основанията на чл. 78а НК, съдът прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора. След като получи отново делото, прокурорът следва да прецени: дали да внесе обвинителен акт в съда или да прекрати наказателното производство предвид основанията на чл. 243, ал. 1 НПК;
б) Съдебно заседание по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Съдът разглежда делото еднолично в открито съдебно заседание, за което се призовават прокурора и обвиняемия.
в) Правомощия на съда: - да освободи обвиняемия от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание глоба от 500 до 1000 лева. Съдът може да наложи административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок от 3 години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното престъпление. Когато за извършеното престъпление законът предвижда само глоба или глоба и друго по-леко наказание, административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба; - да прекрати съдебното производство и да върне делото на прокурора, когато установи нови фактически положения. - да оправдае обвиняемия. Когато в хода на производството по Глава двадесет и осма НПК съдът намери, че лицето е невиновно, деянието не е престъпно, не се доказва по безспорен начин виновно извършване на процесното деяние от привлеченото към отговорност лице,очевидно се налага необходимостта правораздавателният орган да произнесе оправдателен диспозитив. Не може да бъде освободено от наказателна отговорност лице, което не може да бъде признато за виновно; - да прекрати наказателното производство в предвидените в закона случаи.
г) Особени условия: - в производството за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание не се допуска граждански иск и не участва частен обвинител. - съдът се произнася с определение, когато прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора и с решение - при освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, оправдаване на обвиняемия и прекратяване на наказателното производство. - при решаване на делото се прилагат и разпоредбите на чл. 17 - 21 ЗАНН; предложението за възобновяване на делото се разглежда по реда и в сроковете на същия закон. - при възобновяване на производство, приключило по реда на Глава двадесет и осма НПК предложението се прави от апелативния, съответно военно-апелативния прокурор и се разглежда от апелативния, съответно военно-апелативния съд по реда и в сроковете на ЗАНН. Когато предложението е основателно, съдът се произнася и по същество, като събира доказателства, ако това е необходимо (чл. 380 НПК).