50. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни

1. Съобразно спецификата на психофизическото развитие на непълнолетните извършители на престъпления, законодателят е предвидил особени правила, които трябва да бъдат съблюдавани при реализиране на наказателната отговорност (Глава тридесета НПК). Специализираният процесуален режим модифицира до голяма степен общия ред за разглеждане и решаване на наказателни дела, с цел постигане задачите на индивидуалната и генералната превенция на престъпността сред непълнолетните, тяхното превъзпитание в дух на спазване на законността, нормите на демократичното гражданско общество и правовата държава.

2. Особените правила за разглеждане на дела за извършени от непълнолетни лица престъпления може да бъдат групирани в три насоки:
а) Особени правила с общо значение. Те се отнасят до необходимата по-висока грижа на държавата спрямо непълнолетните извършители на престъпни деяния. Така:
- досъдебното разследване се провежда от разследващи органи, които разполагат със съответна подготовка: притежаващи съответни знания в областта на психологията на подрастващите, специализирали действия по разследване спрямо непълнолетни (преди всичко що се отнася до разпита) и т.н.;
- участие на родители или попечители на непълнолетния обвиняем.
б) Правила с по-конкретно значение: - спрямо непълнолетните лица, привлечени към наказателна отговорност, се прилагат мерки за неотклонение, различни в съвкупността си от общите мерки за неотклонение - надзор на родителите или на попечителя; - надзор на администрацията на възпитателното заведение, в което е настанен непълнолетният; надзор от инспектора при детската педагогическа стая или от член на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; задържане под стража в изключителни случаи.
- по отношение на непълнолетните обвиняеми е въведена задължителна защита от защитник (чл. 94, ал. 1, т. 1 НПК).
- с оглед привличане към отговорност на непълнолетен обвиняем, задължително се ангажира активността на определени структури с компетентност в борбата с престъпността на непълнолетните: ДПС и др.
- участие на педагози и психолози в разпита на непълнолетния обвиняем.
- при разследването и на съдебното следствие се събират данни относно датата на раждане на непълнолетния, за образованието, за средата и условията, при които е живял и данни относно евентуално влияние на пълнолетни лица при извършване на престъплението;
- в случаи на процес само с непълнолетни обвиняеми делото се разглежда и решава в съдебното производство от обикновен съдебен състав: един съдия и двама съдебни заседатели, а когато престъплението е наказуемо с не по-малко от 15 години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание съставът на съда е от двама съдии и трима съдебни заседатели.
- съдебното заседание се води при закрити врати, освен ако съдът намери, че е в обществен интерес делото да се разгледа в публично заседание;
- когато е необходимо да се изяснят факти, които могат да повлияят отрицателно върху непълнолетния подсъдим, съдът може да го отстрани временно от съдебната зала, след като изслуша защитата, родителите или попечителя и прокурора,
в) Други условия:
- особените правила по Глава тридесета НПК са предвидени, доколкото по делото е привлечен единствено непълнолетен обвиняем (непълнолетни обвиняеми). Ако престъплението е извършено от непълнолетен в съучастие с пълнолетен (пълнолетни лица), обвиненията не се разделят и производството се разглежда по общия ред;
- редът за разглеждане на наказателни дела се определя в зависимост от възрастовата характеристика на привлеченото към отговорност лице.
- ако отложи изпълнението на наказанието спрямо непълнолетния обвиняем, съдът уведомява местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за организиране на съответни възпитателни грижи.
- когато прокурорът Или местната комисия направи предложение по чл. 64, ал. 2 НК за заменяване настаняването във възпитателно училище-интернат с друга възпитателна мярка след постановяване на присъдата, съдът го разглежда и се произнася в открито съдебно заседание с призоваване на непълнолетния и на неговия защитник.