49. Влизане в сила и привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения

1. Влизане в сила на присъдата, решението, определението и разпореждането на съда. За всяко правораздавателно производство е важно влизането в сила на постановения окончателен процесуален акт.Възникването и проявата на юридически факти от такова естество е свързано със сериозни правни последици.
а) Форми на законна сила:- материална законна сила (сила на пресъдено нещо). Изразява се в непререшаемост на казуса чрез редовни способи за разглеждане и решаване на наказателни дела.
- формална законна сила. Влизане във формална законна сила означава, че съдебният акт не подлежи на атакуване пред редовна контролна съдебна инстанция (обжалване, протестиране пред по-горен съд).
б) Ефекти на материалната законна сила:- изпълняемост на влязлата в сила присъда, решение и определение. - задължителност на влезлите в сила присъди, решения и определения по отношение на всички учреждения, юридически лица, длъжностни лица и граждани (чл. 413 НПК).

2. ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ на влезли в сила присъди, решения и определения е последен стадий в съдебното производство.
Привеждането в изпълнение на влязла в сила присъда, решение и определение се осъществява основно с оглед действия в три насоки:
а) Решение на съда във връзка с привеждане в изпълнение на съдебния акт (чл. 414 НПК). Съдът се произнася по:
б) Отлагане изпълнението на наказанието (чл. 415 НПК). Осъществява се от окръжен прокурор и районен прокурор.
в) Действия по привеждане в изпълнение на присъдите и определенията. Наказателно-процесуалният закон урежда непосредственото формиране на предпоставки за започване изпълнението на наказанията (чл. 416 НПК):
- препис от присъдата, с която подсъдимият е оправдан или освободен от наказателна отговорност или от изтърпяване на наказанието, както и препис от определението за прекратяване на наказателното производство се изпраща на съответните органи за връщане на иззетите документи, ценности и други предмети, както и за снемане на полицейската регистрация; - препис от присъдата, с която подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание, се изпраща на прокурора за изпълнение; - когато с присъдата е постановена конфискация на определени вещи или отнемане на вещи на основание чл. 53 НК, съдът изпраща препис от присъдата на Агенцията за държавни вземания за изпълнение. За изземване на отнетите и конфискувани вещи кметът уведомява съда в седемдневен срок; - когато с присъдата е наложена глоба или са присъдени в полза на държавата обезщетения, съдебни разноски и такси, съдът издава изпълнителен лист и го изпраща на съответния орган за изпълнение; - когато условно осъденият по време на изпитателния срок не работи и не учи или престане да работи или да учи, препис от присъдата се изпраща и на съответния кмет на общината с оглед мерките по чл. 67, ал. 4 НК (да се предложи на условно осъдения подходяща работа или място в учебно заведение, курс или школа за професионална квалификация) и на прокурора; - ако чл. 59 НК не е приложен от съда, той се прилага от прокурора (приспадане срока на задържане под стража и предварително задържане от лишаването от свобода едно към едно и от поправителния труд без лишаване от свобода в съотношение един ден задържане срещу три дни поправителен труд; приспадане срока на лишаване по административен ред от правото да се заема определена държавна и обществена длъжност и да упражнява определена професия или дейност от срока на определеното наказание по чл. 37, т. 6 и 7 НК - лишаване от право да се заема определена държавна и обществена длъжност и право да упражнява определена професия или дейност); - задържането на осъдения и отвеждането му до мястото за изпълнение на наказанието се извършва от службите на Министерството на правосъдието (чл. 418 НПК).